NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ETNOLOGA/ ETNOGRAFA do 16 STYCZNIA 2023

oferta pracy

MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ETNOLOGA/ ETNOGRAFA

Wymiar czasu pracy : 1/1

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku etnografia, etnologia
– obywatelstwo polskie
– dobra znajomość komputera, urządzeń biurowych

2.WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,
– kreatywność
– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność opracowań naukowych oraz uzupełniania dokumentacji z zakresu etnografii i rzemiosła artystycznego oraz etnomuzykologii,
– umiejętność prowadzenia badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu,
– mile widziana umiejętność pozyskiwania środków unijnych oraz promocja Muzeum,
– znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

3. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW :
–   opracowanie naukowe nowo pozyskanych zbiorów oraz uzupełnienie dokumentacji z zakresu etnografii i rzemiosła artystycznego oraz etnomuzykologii,
–   prowadzenie badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu oraz gromadzenie i archiwizowanie materiałów naukowych z badań i kwerend,
–   opracowanie katalogów, przewodników, informatorów, prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu etnografii oraz etnomuzykologii,
–   organizacja oraz współorganizacja wystaw stałych i czasowych,
–   udzielanie kwerend KGW, folklorystycznych i instytucji kultury,
–   projektowanie w porozumieniu z działem edukacyjnym oferty edukacyjnej,
–   współpraca z mediami z zakresu działalności Muzeum,
–    promocja Muzeum,
–   pozyskiwanie środków unijnych

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV kandydata
– kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
– W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 16.01.2023r. do godz. 12 .00 pod adres: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko  etnologa/etnografa „

Osoby wstępnie zakwalifikowane o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z „ Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec( dwór) – sekretariat lub pod numerem telefonu 32/ 622-87-49

5.    Informacje dodatkowe:

– zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
– praca w warunkach biurowych związana z korzystaniem z komputera (pow.4h)i innych urządzeń biurowych,
– praca w systemie równoważnym,
– praca w soboty i niedziele
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini, który nie jest wyposażony w windę.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content