INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec.

Wygiełzów, 10 grudnia 2021 r.

Sprawa znak: 5/I/2021

Adresaci:
1) ARCO SYSTEM Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 24; 32-600 Oświęcim
2) Konsorcjum firm: MURKRAK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce (Lider) Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów (Partner)

Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamawiający – Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ARCO SYSTEM Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 24; 32- 600 Oświęcim za kwotę 22 281 450,00 zł. brutto.

Uzasadnienie:
Oferta firmy ARCO SYSTEM Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 24; 32-600 Oświęcim jest najkorzystniejsza, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ i otrzymała łącznie 93,7068 pkt. (w tym cena oferty brutto – waga 60% – 53,7068 pkt., doświadczenie Kierownika Budowy waga 40% – 40,0000 pkt. )

Ponadto oferta konsorcjum firm: MURKRAK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce (Lider) Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów (Partner) otrzymała łącznie 84,0000 pkt. (w tym cena oferty brutto – waga 60% – 60,0000 pkt., doświadczenie Kierownika Budowy waga 40% – 24,0000 pkt.).

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, przy czym z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, można je wnieść w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, gdyż informacja ta została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie przysługuje między innymi na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności w postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

Ustawienia