Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, Ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM – NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W WYGIEŁZOWIE I ZAMKU LIPOWIEC
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

 

 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 1. Wymagania 
 1. Obowiązkowe:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (do wymienionego okresu wlicza się: zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki);
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).

b. Fakultatywne, preferowane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub ekonomicznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki, zarządzanie kulturą, ekonomia, prawo);
 • ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania w kulturze, muzealnictwa i pokrewnych kierunkach;
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, w szczególności muzeów;
 • znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec;
 • znajomość specyfiki sektora finansów publicznych oraz w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

      2. Dokumenty

 1. Obowiązkowe:
 • deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec;
 • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym;
 • kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy; kopie umów cywilnoprawnych; kopie zaświadczeń o odbytych stażach lub praktykach; wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata);
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
 • koncepcja funkcjonowania Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierająca następujące elementy:

– misję i wizję Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym;

             – cele strategiczne;

            – cele długoterminowe (minimum na 5 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań dla ich realizacji oraz wskaźników osiągnięcia celów ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji prowadzenia działalności merytorycznej Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec w formie programu działania na okres co najmniej 5 lat;

           – koncepcja finansowania działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec umożliwiająca osiąganie celów strategicznych, długoterminowych, krótkoterminowych, uwzględniająca poziom dotacji organizatora z bieżącego roku.

Koncepcja funkcjonowania Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec powinna odnosić się w szczególności do: realnych, a nie intencyjnych sposobów/warunków realizacji wyznaczonych celów. Koncepcja powinna zawierać także założenia oferty programowej Muzeum (kulturalnej, popularyzującej, edukacyjnej, promocyjno-wydawniczej etc.). Oczekuje się oferty, która będzie prezentować wysoką jakość programową muzeum; oferty adekwatnej wobec zachodzących procesów i wyzwań cywilizacyjnych; oferty prezentującej twórcze sposoby przekazywania treści kulturowych, sposoby poszukiwania nowych form uczestnictwa, budowania relacji z otoczeniem, w tym z grupami o utrudnionym (z różnych powodów) dostępie do dóbr kultury; oferty wyjątkowej, spójnej z wizją i misją muzeum, budującej jego markę i pozycję na rynku.
Koncepcja musi odnosić się do realiów dotyczących przychodów finansowych Muzeum.

      b.  Fakultatywne:

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkową wiedzę lub dodatkowe umiejętności, w tym:

– kopie dyplomu potwierdzającego znajomość języka obcego lub oświadczenie o znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,

           – kopia dyplomu/-ów ukończenia kursu/-ów z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej lub zaświadczenie o rozpoczęciu kursu/-ów;

 • opinie lub rekomendacje.

     II. Informacje dodatkowe

 • Przykładowe wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
 • Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29 września 2017 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po 29 września 2017 roku nie będą rozpatrywane.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 • Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 50 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną.
 • Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, o której mowa w pkt 2.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 • Dyrektor Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, pok. 555, a także pod numerem telefonu (12 63 03 403 lub 404).
 • Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec udostępniane są również drogą elektroniczną na prośbę osób zainteresowanych.
 • Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na https://www.malopolska.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Wzór oświadczenia art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy o d.f.p.

Wzór oświadczenia niekaralność

Wzór oświadczenia pełna zdolność

Wzór oświadczenia stan zdrowia

Regulamin

 

Ustawienia