MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wygiełzów dnia, 14.07.2021

MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                Wartownik-konwojent

Wymiar czasu pracy : pełny etat
Wolne stanowiska: 1

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– wykształcenie: zawodowe, średnie

– posiadanie licencji I-go st.

– obywatelstwo polskie

WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

– doświadczenie zawodowe .

  1. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

–    Zapewnia bezpieczeństwo zwiedzających oraz pracowników na terenie Muzeum .

–    Ochrania mienie Muzeum przed kradzieżą , uszkodzeniem lub dewastacją

–    Zapobiega zakłóceniom porządku na terenie Muzeum

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

– oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

– kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w KWP,

  – posiadać zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu kursu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wg programu określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.01.2016r. (Dz.i.poz.103 z 2016r.)

–  posiadać licencję osoby dopuszczonej do posiadania broni

– posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w KWP

– doświadczenie zawodowe min.1 rok

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 29.07.2021 do godz. 9 .00 pod adres: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko wartownik-konwojent”

Osoby wstępnie zakwalifikowane o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z „ Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ( dwór) – sekretariat lub pod numerem telefonu 32/ 622-87-49

  1. Informacje dodatkowe:

Czas pracy : Równoważny system czasu pracy

Umowa na czas określony :  3 miesiące

Termin rozpoczęcia pracy : sierpień 2021

Ustawienia