Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Muzeum Pożarnictwa w Alwerni


Muzeum będzie czynne od 29.04.2024
w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-15.00
sobota, niedziela i święta: 11:00-17:00

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa powstało 4 maja 1953 roku z inicjatywy farmaceuty kpt. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego. Przez ponad 70 lat Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni działało pod opieką oddanych ochotników Straży Pożarnej w Alwerni. Ochotnicza Straż Pożarna nie tylko pełniła funkcję strażacką, ale także była stróżem dziedzictwa kulturowego. Przez dziesięciolecia społeczną pracą członków straży, Muzeum zgromadziło ponad 4000 eksponatów. Kolekcja muzealna składa się z: strażackich wozów konnych i samochodów pożarniczych, zbioru medali, odznaczeń, pamiątkowych plakietek i fotografii, a także związanych tematycznie z działalnością straży pożarnej zbiorów filumenistycznych i filatelistycznych oraz licznych dokumentów i publikacji. Najcenniejszą częścią zbiorów jest licząca się w skali europejskiej kolekcja dawnych pojazdów strażackich.

Na szczególną uwagę zasługuje konserwacja tych unikalnych zabytków prowadzona własnymi siłami przez strażaków z Alwerni. Ich wysiłek został doceniony przyznaną w 1999 roku doroczną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Sybilla” za dokonania w dziedzinie konserwacji unikalnego samochodu strażackiego Mercedes z 1926 roku. Jest to bodajże najcenniejszy, sprawny technicznie i najlepiej zachowany zabytek tego typu w Polsce.

W 2002 roku Rada Miejska w Alwerni utworzyła Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jako gminną instytucję kultury i nadała mu Statut. Od dnia 23 V 2004 r. po zatwierdzeniu statutu przez Walne Zebranie OSP w Alwerni i uzgodnienie z Ministerstwem Kultury – organem założycielskim Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa zostało OSP Alwernia. 16 lat później 29 lutego 2020 roku w Alwerni został podpisany List Intencyjny pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Alwernią, Ochotniczą Strażą Pożarną a Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec obecnie Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie mający na celu: Wybudowanie nowego budynku dla Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni zlokalizowanego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni oraz dążenie do włączenia MMP w struktury Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie w trosce o trwałą ochronę dóbr materialnych dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym
i niematerialnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki pożarnictwa.

W roku 2023 Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni włączono jako filię w strukturę MMZ w Wygiełzowie. Po podpisaniu w 2022 roku umowy na budowę nowego budynku Muzeum Pożarnictwa oraz przejęciu zbiorów od jednostki OSP w Alwerni, rozpoczęły się intensywne prace budowlane. Końcem roku 2023 etap budowlany został zakończony. Muzeum zostanie udostępnione do ruchu turystycznego w maju 2024.

Nowa siedziba Muzeum  umożliwia odpowiednie wyeksponowanie istniejącej kolekcji Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa, rozbudowę o kolejne eksponaty i stworzenie właściwych warunków dla zabezpieczenia zbiorów. Umożliwia realizacje programu kulturowego oraz nową i atrakcyjną ekspozycją stałą. W ramach niniejszego projektu nastąpi kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa stanu zachowania wielu muzealiów, co wygeneruje wiele korzyści społecznych i ekonomicznych zarówno w bezpośrednim otoczeniu, jak i również w skali subregionu. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.


Ustawienia