Nabór na stanowisko etnologa – etnografa

Wygiełzów dnia, 28.08.2018r.

 

 

MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC

INFORMUJE O WYBORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Stanowisko pracy : Etnolog-Etnograf

Liczba kandydatów :   1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

Izabela Jarczyk – Alwernia

Oferty nie spełniające wymagań formalnych : –

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono kandydatkę Izabelę Jarczyk

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami ,wysoką kulturą osobistą, otwartością i  swobodą wypowiedzi.

Posiada praktyczne umiejętności w działalności kulturalnej.

Spełnia oczekiwania pracodawcy do oferowanego stanowiska

Na stanowisko przewodnika został wybrana : Izabela Jarczyk –zam.Alwernia

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

  1. Anna Latko-Serafińska – Kierownik Dz.Upowszechniania i Edukacji
  2. Elżbieta Kożuch –Kierownik administr.

Protokół wyboru na wolne stanowisko pracy


Wygiełzów dnia, 16.07.2018r.

 

 

MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ETNOLOGA- ETNOGRAFA

 

Wymiar czasu pracy : 1 etat

Planowany termin zatrudnienia : 03.09.2018r.

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku etnografia, etnologia

– obywatelstwo polskie

– dobra znajomość komputera, urządzeń biurowych

WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,

– kreatywność

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność opracowań naukowych oraz uzupełniania dokumentacji z zakresu etnografii

i rzemiosła artystycznego oraz etnomuzykologii,

– umiejętność prowadzenia badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym

regionu,

– mile widziana umiejętność pozyskiwania środków unijnych oraz promocja Muzeum,

– znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

2. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

–   opracowanie naukowe nowo pozyskanych zbiorów oraz uzupełnienie dokumentacji z

zakresu etnografii i rzemiosła artystycznego oraz etnomuzykologii,

–   prowadzenie badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu oraz

gromadzenie i archiwizowanie materiałów naukowych z badań i kwerend,

–   opracowanie katalogów, przewodników, informatorów, prac naukowych i popularno-

naukowych z zakresu etnografii oraz etnomuzykologii,

–   organizacja oraz współorganizacja wystaw stałych i czasowych,

–   udzielanie kwerend KGW, folklorystycznych i instytucji kultury,

–   projektowanie w porozumieniu z działem edukacyjnym oferty edukacyjnej,

–   współpraca z mediami z zakresu działalności Muzeum,

–    promocja Muzeum,

–   pozyskiwanie środków unijnych

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.nr 101,poz.926 z późn.zm.)

– kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie

do 24.08.2018r. do godz. 14 .00 pod adres: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko etnografa

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail.

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z „ Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec( dwór) – sekretariat lub pod numerem telefonu 32/ 622-87-49

4. Informacje dodatkowe:

 

Czas pracy : 7.00- 15.00, 40 godz. Tygodniowo

Okres próbny 3 miesiące

 

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Ustawienia