Nabór na stanowisko Radcy Prawnego

Wygiełzów dnia, 19.04.2018r.

Protokół

z naboru na wolne stanowisko

Radcy prawnego

 

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice przeprowadzono otwarty nabór na wolne stanowisko- Radcy prawnego

Nabór przeprowadziła Komisja w składzie :

 1. Marek Grabski – Dyrektor Muzeum- Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Bujakiewicz – Z-ca Dyrektora
 3. Elżbieta Kożuch – Kierownik administr.

Liczba nadesłanych ofert 2, w tym oferty spełniające wymogi formalne :2.

Kandydaci uszeregowani według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze:

 • Aneta Szlachta zam. Młoszowa
 • Marta Koczur-Lot zam. Andrychów

Do zatrudnienia wybrana została  Pani Aneta Szlachta zam. Młoszowa.

Uzasadnienie wyboru :

Spośród 2 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Aneta Szlachta wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Radcy prawnego.

Kandydatka legitymuje się wymaganym wyksztalceniem oraz dużym stażem zawodowym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów.

Protokół z naboru.


Wygiełzów dnia, 21 lutego 2018r.

 

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

RADCY PRAWNEGO

 

1  Wymagania niezbędne, które musi spełniać kandydat

 • – wykształcenie wyższe prawnicze
 • – uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego- wpis na listę Radców Prawnych zgodnie z ustawą o radcach prawnych Dz.U z 2017 poz.1870)
 • – doświadczenie zawodowe- minimum 3 lata
 • – obywatelstwo polskie
 • – pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • – dobra znajomość komputera

Wymagania dodatkowe

 • – samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • – skrupulatność, sumienność
 • – wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

2  Ogólny zakres obowiązków:

 • – udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych Dyrektorowi i innym pracownikom Muzeum,
 • – sporządzanie opinii prawnych,
 • – opracowywanie projektów aktów prawnych w Muzeum ( Zarządzeń Dyrektora, regulaminów, instrukcji, umów itp.),
 • – opiniowanie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz przygotowywanie projektów umów w sprawach nietypowych, wymagających szczególnej ochrony interesów Muzeum,
 • – występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika,
 • – prowadzenie spraw sądowych( przygotowywanie pism procesowych i wykonywanie czynności w toku postępowania sądowego),
 • – informowanie pracowników Muzeum o zmianach przepisów dotyczących instytucji kultury, oraz związanych z funkcjonowaniem Muzeum.

3  Warunki pracy

Umowa -zlecenie stawka godzinowa

4  Wymagane dokumenty

 • – życiorys (CV)
 • – kserokopia dokumentu poświadczającego wyksztalcenie, wpis na listę Radców Prawnych
 • – kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • – oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • – oświadczenie, ze kandydat ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • – oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 ( Dwór z Drogini) sekretariat w godz. 7.00 do 14.30 w zaklejonej kopercie A4, z dopiskiem:

Dotyczy: naboru na stanowisko radcy prawnego w terminie do dnia 13 kwietnia 2018r.

(data wpływu).

Aplikacje, które wpłynął do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po rozpatrzeniu ofert kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), oświadczenie powinny być  opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r.poz.922).

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Ustawienia