Nabór przewodnik muzealny.

Wygiełzów dnia, 15.04.2019r.

Protokół

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

 

Stanowisko pracy : Przewodnik muzealny

Liczba kandydatów :   2

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

  1. Paweł Sikora – Dulowa
  2. Tomasz Bulka – Kraków

Oferty nie spełniające wymagań formalnych : –

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono :

  1. Paweł Sikora
  2. Tomasz Bulka

Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiły się 2 osoby

  1. Paweł Sikora
  2. Tomasz Bulka

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Wybrany kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym w pracy na stanowisku przewodnika, wysoką kulturą osobistą, otwartością i swobodą wypowiedzi.

Na stanowisko przewodnika został wybrany : Paweł Sikora – Dulowa

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

  1. Piotr Bujakiewicz-  Z-ca Dyrektora Przewodniczący Komisji
  2. Elżbieta Kożuch –Kierownik administr.- Członek

Protokół wyboru


Wygiełzów dnia, 28.03.2019

 

MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Przewodnik muzealny 

 

Wolne stanowiska – 1 etat

Wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy

Planowany termin zatrudnienia : 18.04.2019r.

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– wykształcenie: średnie ,

– obywatelstwo polskie

WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

– znajomość języka angielskiego

2. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

–   obsługa ruchu turystycznego w Muzeum, oprowadzanie wycieczek oraz turystów

indywidualnych,

– prowadzenie zajęć warsztatowych,

– pomoc podczas wydarzeń kulturalnych,

– obsługa kasy fiskalnej,

– prace ogrodnicze przy ogródkach w Muzeum,

– prace porządkowe w przydzielonych obiektach,

– pomoc przy wystawach

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.nr 101,poz.926 z późn.zm.)

– kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 12.04.2019 do godz. 12 .00 pod adres: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko przewodnik muzealny

Osoby wstępnie zakwalifikowane o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z „ Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec( dwór) – sekretariat lub pod numerem telefonu 32/ 622-87-49

5. Informacje dodatkowe:

Czas pracy : Równoważny system czasu pracy

Umowa na czas określony od 18.04 do 30.10.2019r.

 

 

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie o naborze

 

Ustawienia