Nabór specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Wygiełzów dnia, 24.10.2019r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Specjalista ds. inwestycji i  zamówień publicznych

Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu

Planowany termin zatrudnienia : 02.12.2019r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowywania postępowań oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zamówień udzielanych poza ustawę pzp do 30.00 EURO
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej (m.in. sporządzanie projektów SIWZ, ogłoszeń, protokołów posiedzeń komisji przetargowych, odpowiedzi na pytania do SIWZ, korespondencji z wykonawcami)
 • konsultowanie zakresu dokumentacji z poszczególnymi decydentami;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej;
 • analiza złożonych ofert;
 • przekazywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
 • reprezentacja przed KIO i przygotowywanie dokumentów związanych z postępowaniami odwoławczymi;
 • opiniowanie dopuszczalności wprowadzania zmian do umów o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowanie projektów umów dotyczących udzielanych zamówień,
 • bieżące kontrolowanie i dokumentowanie wykonywanych zamówień
 • prowadzenie inwestycji w Muzeum oraz rozliczanie projektów;

Od kandydatów oczekujemy:

 • doskonałej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki: zamówienia publiczne, prawo i administracja, ekonomia);
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • znajomość ustawy o muzeach;
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole;
 • obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office- w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w  państwowej instytucji kultury
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego Stanowiska.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie .
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00-14.30 do dnia 15.11.2019r. do godz. 14.00 na adres Muzeum-NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

Wybrani kandydaci  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną lub  na podany adres e-mail.

Informacja o wyniku naboru kandydatów wyłonionych na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Muzeum.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Z „Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum-NPE w Wygiełzowie i (dwór) – sekretariat

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Ustawienia