Nabór stanowisko ds. promocji i marketingu

Wygiełzów dnia, 19.11.2019r.

 

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Stanowisko pracy ds. promocji i marketingu

Wymiar czasu pracy : 1/1

Liczba kandydatów :   5

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Marzena Skórkiewicz – Grojec
 2. Daria Gumulińska   – Kraków
 3. Łukasz Kisielica – Przemyśl
 4. Justyna Hudzik – Płaza
 5. Michalina Bałys – Babice

Oferty nie spełniające wymagań formalnych : brak

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono wszystkich kandydatów

Dnia 19.11.2019r.

Kandydat : Łukasz Kisielica –  zgłosił rezygnację z udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

Do rozmów kwalifikacyjnych zgłosili się kandydaci:

 1. Michalina Bałys – Babice
 2. Marzena Skórkiewicz – Grojec
 3. Daria Gumulińska – Kraków
 4. Justyna Hudzik – Płaza

Na stanowisko ds. promocji i marketingu została wybrana

Pani : Justyna  Hudzik – Płaza

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Spośród osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku ds.marketingu i promocji rekomendowana przez Komisję kandydatka wykazała się najlepszą znajomością obsługi programów graficznych i realizacją projektów graficznych oraz obsługi stron internetowych i social media, a także dobrą znajomością dwóch języków obcych, wysoką kulturą osobistą. Kandydatka w sposób rzeczowy i merytoryczny przedstawiła swoją wizję planu strategii marketingowej Muzeum. Wykazała się również doświadczeniem w kontaktach z mediami, tworzeniem not prasowych.

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

 1. Piotr Bujakiewicz-  Z-ca Dyrektora Przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Kożuch –Kierownik administr.- Członek
 3. Beata Sanak – Członek

Protokół wyboru


Wygiełzów dnia 24.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko ds. promocji i marketingu

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Planowany termin zatrudnienia: 02.12.2019 r.

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:

– budowanie wizerunku instytucji w sieci poprzez m.in. aktualizowanie strony internetowej Muzeum oraz prowadzenie działań w obszarze social media

– tworzenie treści na strony internetowe oraz do materiałów promocyjnych i informacyjnych

– redagowanie not i komunikatów przekazywanych mediom, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy

– inicjowanie i realizację działań promujących działalność Muzeum

– ścisłą współpracę z pozostałymi działami instytucji na wszystkich etapach planowania i realizacji poszczególnych projektów i wydarzeń

– opracowanie strategii marketingowej Muzeum

Od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenie wyższe

– doświadczenia w zakresie marketingu i promocji

– bardzo dobra umiejętność tworzenia i redakcji tekstów

– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

– inicjatywa w działaniu i samodzielność

– dobra organizacja pracy również pod presją czasu

– wysoka kultura osobista

Mile widziane:

– znajomość dodatkowego języka obcego

– doświadczenie w pracy w instytucji kultury

– znajomość programów graficznych i obsługi stron www.

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę

– rozwój własnych umiejętności i kompetencji

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego Stanowiska.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie .
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00-14.30 do dnia 15.11.2019r. do godz. 14.00 na adres Muzeum-NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. promocji i marketingu ”.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

Wybrani kandydaci  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną lub  na podany adres e-mail.

Informacja o wyniku naboru kandydatów wyłonionych na stanowisko ds. promocji i marketingu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Muzeum.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Z „Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum-NPE w Wygiełzowie i (dwór) – sekretariat

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Ustawienia