Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – EDUKATOR

Wygiełzów dnia, 17.01.2024r.

                               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: EDUKATOR

Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

 1. Wymagania niezbędne
 • Wykształcenie: min. Średnie
 • co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi , młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami oraz dorosłymi,
 • Umiejętność przekazywania wiedzy w sposób odpowiedni do wieku odbiorcy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • Wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w weekendy
 • Niekaralność
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Prawo jazdy Kat.B.

  2. Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziane znajomość języków obcych
 • Znajomość programu MS Office;
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
 • Zdolności manualne
 • Wiedza dotycząca regionu
 • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku  EDUKATORA

Prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych w Muzeum Małopolski Zachodniej- Gmach Główny Dwór z Drogini, adres Wygiełzów ul. Podzamcze 1 oraz:
– Filia Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie, adres Wygiełzów ul. Podzamcze 1 – Filia Zamek Lipowiec, adres Babice ul. Zamkowa 16
– Filia Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, adres ul. Korycińskiego 6a, 32-566 Alwernia

 • Oprowadzanie grup po obiektach Muzeum wraz z Filiami
 • Opieka nad obiektami muzealnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dbanie czystość i stan ekspozycji
 • Pomoc przy organizacji imprez, wystaw oraz wydarzeń edukacyjnych
 • Tworzenie materiałów oraz pomocy dydaktycznych do lekcji muzealnych
 • Sporządzanie listy zamówień na materiały wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych
 • Czynny udział w tworzeniu dekoracji oraz wystroju na wydarzenia kulturalne
 • Obsługa systemu zamawiania i sprzedaży biletów do Muzeum wraz z filiami
 • Obsługa w sklepie z pamiątkami wraz z dbaniem o sklep.
 • Obsługa Kawiarni na Zamku Lipowiec.

 4. Zadania okresowe: sprawozdawczość

5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć;

 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
 •  kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

6. Warunki pracy na stanowisku EDKATORA:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca  w systemie równoważnym
 • Praca w warunkach w zmiennym mikroklimacie
 • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum oraz filiach

7. Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełny etat
 • Możliwość rozwijania kompetencji zawodowych oraz własnych zainteresowań i pasji
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
 • Prace w przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko EDUKATORA„.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Ustawienia