Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Etnograf

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Etnografa/Etnologa

Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

1.Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku etnografia, etnologia
 • obywatelstwo polskie
 • dobra znajomość komputera, urządzeń biurowych

  2. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,
 • kreatywność
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność opracowań naukowych oraz uzupełniania dokumentacji z zakresu etnografii
 • i rzemiosła artystycznego oraz etnomuzykologii,
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym
 • regionu,
 • mile widziana umiejętność pozyskiwania środków unijnych oraz promocja Muzeum,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

  3. Ogólny zakres obowiązków:
 • opracowanie naukowe nowo pozyskanych zbiorów oraz uzupełnienie dokumentacji z
 • zakresu etnografii i rzemiosła artystycznego oraz etnomuzykologii,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu oraz
 • gromadzenie i archiwizowanie materiałów naukowych z badań i kwerend,
 • opracowanie katalogów, przewodników, informatorów, prac naukowych i popularno-
 • naukowych z zakresu etnografii oraz etnomuzykologii,
 • organizacja oraz współorganizacja wystaw stałych i czasowych,
 • udzielanie kwerend KGW, folklorystycznych i instytucji kultury,
 • projektowanie w porozumieniu z działem edukacyjnym oferty edukacyjnej,
 • współpraca z mediami z zakresu działalności Muzeum,
 • pozyskiwanie środków unijnych

4. Zadania okresowe: sprawozdawczość .

5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:

 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , żewyrażam zgodęna przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
 •  kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności .

  6. Warunki pracy na stanowisku Etnografa/Etnologa:
 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca  w systemie równoważnym
 • Praca w warunkach w zmiennym mikroklimacie
 • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Praca na stanowisku objętym naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku  Dworu z Drogini, który nie jest wyposażony w windę;

  7. Oferujemy:
 • Zatrudnienie na pełny etat
 • Możliwość rozwijania kompetencji zawodowych oraz własnych zainteresowań i pasji
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
 • Prace w przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 09.02.2024r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko Etnograf/Etnolog .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ustawienia