Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

Wygiełzów dnia, 2.09.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego  

1.    Wymagania niezbędne:

1)    Osoba ubiegająca się o niniejsze stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:
– posiadanie  obywatelstwa polskiego;
– posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni  z  praw publicznych;
– brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
– znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:
– ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
– posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
2)    Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych oraz ustaw z zakresu prawa podatkowego i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;

3)    Umiejętność obsługi licencjonowanych elektronicznych programów finansowo-księgowych i programów pakietu MS Office a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel,

4)    Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina;

5)    Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu.

2.    Wymagania dodatkowe:

1)    Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (zatrudnienie) na stanowisku głównego księgowego.

2)    Doświadczenie w aplikowaniu o środki krajowe i zagraniczne oraz rozliczaniu projektów współfinansowanych
z takich środków;

3)    Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych;

4)    Znajomość programów finansowo-księgowych

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A)   – zakres zasadniczy:
1.    Pełnienie funkcji głównego księgowego, w tym: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli, monitorowanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, gromadzenie kompletnych i rzetelnych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ;

2.    Nadzór nad organizacją pracy pracowników działu księgowości;

3.    Organizowanie pracy pracowników działu księgowości, monitorowanie i egzekwowanie wykonywania powierzonych im obowiązków.

4.    Koordynacja, współpraca i nadzór w zakresie opracowywania planów rzeczowo-finansowych, monitorowanie ich realizacji oraz sporządzania sprawozdań.

5.   Współpraca z dyrekcją muzeum w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji.

B)    – zakres szczegółowy:
1.    Organizacja podziału obowiązków na poszczególnych stanowiskach w dziale oraz wyznaczanie zastępstw.

2.    Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Muzeum zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.    Nadzór nad realizacją założeń polityki rachunkowości przyjętej w Muzeum.

4.    Nadzór nad organizacją obsługi finansowej Muzeum, w tym w zakresie sporządzania list płac pracowników  oraz naliczania i wypłaty wynagrodzeń.

5.    Współpraca i nadzór nad prawidłowością sporządzania sprawozdawczości podatkowej, ZUS, GUS, z rozliczeń
z budżetem, rozliczeń projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

6.    Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia gospodarki kasowej Muzeum.

7.    Gospodarowanie środkami finansowymi Muzeum w sposób racjonalny i efektywny.

8.    Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.

9.    Odpowiedzialność za terminowe i kompletne przygotowanie dokumentacji z zakresu sprawozdawczości finansowej Muzeum za okresy roczne do celów badania przez biegłego rewidenta, przekazanie sprawozdań do innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym do oceny i zatwierdzenia  przez Organizatora, Radę Muzeum, informowania organów podatkowych.

10. Sporządzanie analiz finansowych.

11. Współpraca w zakresie określenia założeń do projektów planów, nadzór nad opracowywaniem planów rocznych i okresowych wg przyjętych założeń i zgodnie z wytycznymi Organizatora.

12. Nadzorowanie przeprowadzania okresowych analiz w obszarze możliwości finansowania działalności Muzeum z zewnętrznych źródeł oraz gromadzenia bazy danych w tym zakresie.

13. Nadzór nad działaniami związanymi z opracowaniem wniosków o finansowanie projektów.

14. Prowadzenie kontroli wewnętrznej,

15. Nadzór i okresowa kontrola realizowania wewnętrznych procedur w zakresie obiegu, kontroli, przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych.

16. Przygotowywanie i wnioskowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora Muzeum w zakresie dotyczącym prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia inwentaryzacji, itp.

17. Podejmowanie współpracy z radcą prawnym w zakresie zagadnień związanych z nadzorowanym obszarem działalności.

18. Realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej jednostki w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego księgowego.

4.    Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny oraz CV,

2)    kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)    kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, i inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6)    oświadczenie kandydata że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany w zakresie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17 września 2021r. do  godz. 13.00
pod adresem:  Muzeum –Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ,  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego”.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum- Nadwiślańskim  Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz na stronie www.mnpe.pl  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
32 622-87-49
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych podanych przez kandydata do pracy:
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/wizerunku zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach do celów rekrutacji.

Ustawienia