Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Historyk ds. pożarnictwa

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Historyk ds. pożarnictwa
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1
Miejsce wykonywania pracy : Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie filia Muzeum Pożarnictwa w Alwerni , ul. Korycińskiego 10, 32-566 Alwernia

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

– naukowe opracowywanie zbiorów,

– zakładanie i opracowywanie kart katalogowych,

– wpisywanie eksponatów do ksiąg inwentarzowych oraz do właściwych komputerowych

  programów ewidencyjnych,

– tworzenie dokumentacji fotograficznej zbiorów – digitalizacja,

– wykonywanie oznakowań numerami inwentarzowymi,

– prowadzenie ksiąg inwentarzowych zbiorów,

– prowadzenie ewidencji zbiorów i depozytów,

– dokumentowanie magazynu zbiorów, dokumentowanie ruchu muzealiów, prowadzenie

  kartoteki magazynowej zbiorów,

– dbanie o bezpieczeństwo i właściwe przechowywanie zbiorów, dbanie o muzealia swojego

  działu, udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,

– przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów,

– kwalifikowanie eksponatów do konserwacji,

– prowadzenie badań terenowych i naukowych i opracowywanie ich wyników,

– przygotowanie opracowań do wydawnictw muzealnych i innych,

– prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej,

– opracowywanie scenariuszy i katalogów wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

– opracowanie opisów zbiorów znajdujących się na ekspozycji,

– organizacja wystaw,

– oprowadzanie wycieczek i osób indywidualnych zwiedzających muzeum,

– wygłaszanie referatów na sesjach, prelekcjach, pogadankach, odczytach, konferencjach w

  szkołach i instytucjach,

– organizacja imprez plenerowych oraz wydarzeń muzealnych,

– pozyskiwanie środków z funduszy pozabudżetowych,

– projektowanie w porozumieniu z działem edukacyjnym oferty edukacyjnej

– oprowadzanie wycieczek,

– pełnienie dyżurów według grafiku,

– udział we współpracy z jednostkami zawodowych i ochotniczych straży pożarnych w   

  zakresie pozyskiwania eksponatów,

– udział we współpracy z placówkami muzealnymi pożarnictwa na terenie kraju,

– udział we współpraca z placówkami gromadzącymi muzealia pożarnicze.

Zadania okresowe:

– sprawozdawczość,

– udział w inwentaryzacjach,

– udział w komisjach przetargowych,

– bieżąca archiwizacja dokumentów.

Od kandydatów oczekujemy :

– ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu

  historii,

– wiedzy merytorycznej i zainteresowania historią ze szczególnym uwzględnieniem historii

  techniki oraz pożarnictwa,

– znajomości języka angielskiego i niemieckiego (jeden z nich przynajmniej biegle, oba w

  stopniu komunikatywnym),

– podstawowej wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce,

– umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, skrupulatności,

  systematyczności,

– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych.

Warunki pracy na stanowisku Historyk ds. pożarnictwa:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;

Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;

  • Praca w systemie równoważnym
  • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
  • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu biurowym filia Muzeum Pożarnictwa w Alwerni na I piętrze z dostępem do windy
  • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:

– List motywacyjny,

– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa

   pracy,

– Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

   korzystania z pełni praw publicznych,

-Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

  umyślne przestępstwo skarbowe,

– Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

– Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub

  umiejętności

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

Oświadczam, żewyrażam zgodęna przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum  Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 24.01.2024. do godz. 14.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko Historyk ds. pożarnictwa ”  w zaklejonej opisanej kopercie.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ustawienia