Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. technicznych.

Referent ds. technicznych
Wymiar czasu pracy: 1 Etat
Planowany termin zatrudnienia: 01 lipca 2021

 1. Wymaganie niezbędne:
 • Wykształcenie: min. Średnie ( mile widziane kierunki: informatyka, budownictwo) co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 2 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa budowalnego;
 • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
 • Umiejętność obsługi komputera.

  2. Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziane uprawnienia budowlane;
 • Znajomość programu MS Office;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działania pod presją czasu, inicjatywa;
 • Prawo jazdy kat.B

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. technicznych

 • Współuczestniczenie w ustalaniu potrzeb oraz opracowaniu rocznych planów dotyczących inwestycji, remontów oraz korekt sprawozdawczości w tym zakresie
 • Przygotowanie i realizacja zamówień na roboty budowalne, dostawy i usługi
 • Współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi komórkami organizacyjnymi
 • Organizacja przeglądów technicznych
 • Bieżąca ewidencja prowadzonych zadań np. faktur, umów, projektów technicznych, potrzeb remontowych, orzeczeń technicznych
 • Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych robót- prowadzenie ich ewidencji oraz egzekwowanie usterek w ramach udzielonych gwarancji
 • Uczestniczenie w wizjach lokalnych oraz ich dokumentowanie ( w tym fotograficznie)
 • Przygotowywanie niezbędnych informacji, sprawozdawczości statystycznej i budżetowej oraz opracowanie okresowych ocen i analiz dotyczących zagadnień należących do komórki administracyjno-technicznej, przekładanie wniosków bezpośredniemu przełożonemu
 • Prowadzenie środków trwałych instytucji.

4. Zadania okresowe:

 • Sprawozdawczość
 • Udział w komisjach przetargowych
 • Bieżąca archiwizacja dokumentów

5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:

 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych praz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

6. Warunki pracy na stanowisku referenta ds. technicznych:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca jednozmianowa;
 • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini, który nie jest wyposażony w windę;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum, po terenie miast w celu wykonywania zakupów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, dotyczy naboru na wolne stanowisko referent ds. technicznych” do dnia 8.06. 2021 r.

Ustawienia