Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. technicznych

Wygiełzów dnia, 10.02.2023 r.

                               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Referent ds. technicznych
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

 1. Wymagania niezbędne
  • Wykształcenie: min. Średnie ( mile widziane kierunki: informatyka, budownictwo, ubezpieczenia, znajomość i wiedza z zakresu sprzętu oraz przepisów ppoż.
  co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
  • Znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego;
  • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
  • Umiejętność obsługi komputera;
  • Prawo jazdy Kat.B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziane uprawnienia budowlane, elektroenergetyczne;
  • Znajomość programu MS Office;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;
  • Znajomość prawa administracyjnego.
 3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. technicznych
  • Współuczestniczenie w ustalaniu potrzeb oraz opracowaniu rocznych planów dotyczących, inwestycji, remontów oraz ich korekt , sprawozdawczość w tym zakresie,
  • Przygotowywanie umów oraz prowadzenie rejestru umów,
  • Przygotowanie i realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
  • Współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi komórkami organizacyjnymi
  • Organizacja przeglądów technicznych,
  • Bieżąca ewidencja prowadzonych zadań np. faktur, umów, projektów technicznych, potrzeb remontowych, orzeczeń technicznych,
  • Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych robót- prowadzenie ich ewidencji oraz egzekwowanie usterek w ramach udzielonej gwarancji,
  • Uczestniczenie w wizjach lokalnych oraz ich dokumentowanie ( w tym fotograficzne),
  • Przygotowywanie niezbędnych informacji, sprawozdawczości statystycznej i budżetowej oraz opracowywanie okresowych ocen i analiz dotyczących zagadnień należących do komórki administracyjno-technicznej, przedkładanie wniosków bezpośredniemu przełożonemu
  • Prowadzenie środków trwałych instytucji
  • Prowadzenie magazynu wydawnictw i środków czystości
  • Zaopatrzenie magazynu środków czystości
  • Zaopatrzenie Muzeum w niezbędne materiały do zajęć warsztatowych i bieżącej działalności Muzeum.
 4. Zadania okresowe :
  • Sprawozdawczość
  • Udział w komisjach przetargowych
  • Bieżąca archiwizacja dokumentów
 5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć ;
  • List motywacyjny,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
  • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
 6. Warunki pracy na stanowisku referenta ds. technicznych:
  • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
  • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
  • Praca w systemie równoważnym
  • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum;
  • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
  • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini , który nie jest wyposażony w windę;
  • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum, po terenie miast w celu wykonywania zakupów.


  Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 27.02.2023r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
  w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko referent ds .technicznych„.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Ustawienia