Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referent ds. technicznych

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Referent ds. technicznych
Wymiar czasu pracy : 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: min. Średnie ( mile widziane kierunki: informatyka, budownictwo, ochrona p. pożarowa, ubezpieczenia, znajomość i wiedza z zakresu sprzętu p.poz. i armatury)
  co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 2 lata stażu pracy w przypadku wyksztalcenia wyższego;
  • Dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego;
  • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
  • Umiejętność obsługi komputera.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziane uprawnienia budowlane, elektroenergetyczne;
  • Znajomość programu MS Office;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;
  • Prawo jazdy kat.B
  • Znajomość prawa administracyjnego, doświadczenie w pracy w administracji min.3 lata
 3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku  referenta ds. technicznych:
 • Współuczestniczenie  w ustalaniu potrzeb oraz opracowaniu rocznych planów dotyczących, inwestycji, remontów oraz ich korekt , sprawozdawczość w tym zakresie,
 • Przygotowanie i realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • Współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi komórkami organizacyjnymi
 • Organizacja  przeglądów technicznych,
 • Bieżąca ewidencja prowadzonych zadań np. faktur, umów, projektów technicznych, potrzeb remontowych, orzeczeń technicznych,
 • Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych robót- prowadzenie ich ewidencji oraz egzekwowanie usterek w ramach udzielonej gwarancji,
 • Uczestniczenie w wizjach lokalnych oraz ich dokumentowanie ( w tym fotograficzne),
 • Przygotowywanie niezbędnych informacji, sprawozdawczości statystycznej i budżetowej oraz opracowywanie okresowych ocen i analiz dotyczących zagadnień należących do komórki administracyjno-technicznej, przedkładanie wniosków bezpośredniemu przełożonemu.

  4. Zadania okresowe:
 • Sprawozdawczość
 • Udział w komisjach przetargowych
 • Bieżąca archiwizacja dokumentów

  5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
  • List motywacyjny,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 6. Warunki pracy na stanowisku referenta ds. technicznych:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca jednozmianowa;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini , który nie jest wyposażony w windę;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum, po terenie miast w celu wykonywania zakupów.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 16.08.2022 do godz. 14.00 na adres Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko referent ds .technicznych„.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Ustawienia