Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Wygiełzów dnia , 02.09.2021

           

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. inwestycji i  zamówień publicznych

Wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowywania postępowań oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zamówień udzielanych poza ustawę pzp.
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej (m.in. sporządzanie projektów SIWZ, ogłoszeń, protokołów posiedzeń komisji przetargowych, odpowiedzi na pytania do SIWZ, korespondencji z wykonawcami)
 • konsultowanie zakresu dokumentacji z poszczególnymi decydentami;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej;
 • analiza złożonych ofert;
 • przekazywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
 • reprezentacja przed KIO i przygotowywanie dokumentów związanych z postępowaniami odwoławczymi;
 • opiniowanie dopuszczalności wprowadzania zmian do umów o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowanie projektów umów dotyczących udzielanych zamówień;
 • bieżące kontrolowanie i dokumentowanie wykonywanych zamówień;
 • prowadzenie inwestycji w Muzeum oraz rozliczanie projektów;

Od kandydatów oczekujemy:

 • doskonałej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki: zamówienia publiczne, prawo i administracja, ekonomia);
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • znajomość ustawy o muzeach; 
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole;
 • obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office- w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w państwowej instytucji kultury
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.

  3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego Stanowiska.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie .

5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.      

Zasady naboru:
Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00-14.30 do dnia 17.09.2021r. do godz. 14.00 na adres Muzeum-NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1 z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”.

Termin rozmów kwalifikacyjnych
Wybrani kandydaci  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną lub  na podany adres e-mail.
Informacja o wyniku naboru kandydatów wyłonionych na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Muzeum.

Z „Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum-NPE w Wygiełzowie i (dwór)
– sekretariat

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/wizerunku* zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach do celów rekrutacji.

Ustawienia