Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych

                               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

 1. Wymagania niezbędne
 • Wykształcenie: min. Średnie co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 2 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów eventowych
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz planowania
 • Umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
 • Odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i elastyczność
 • Umiejętność pracy pod presja czasu
 • Samodzielność
 • Biegła znajomość pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • Wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w dni świąteczne
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i projektów
 • Niekaralność
 • Dbanie o wysoki standard obsługi klientów i wizerunek Muzeum,
 • Prawo jazdy Kat.B

  2. Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziane znajomość języków obcych
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń,
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
 • Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji kultury,
 • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;

  3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku  Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń  kulturalnych
 • Prowadzenie imprez oraz organizacja imprez w Muzeum Małopolski Zachodniej- Gmach Główny Dwór z Drogini, adres Wygiełzów ul. Podzamcze 1  oraz :
 •        – Filia Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie, adres    
 •          Wygiełzów ul. Podzamcze 1
 •         – Filia Zamek Lipowiec, adres Babice ul. Zamkowa 16
 •         – Filia Muzeum Pożarnictwa  w Alwerni, adres ul. Korycińskiego 10 Alwernia
 • Organizacja i nadzór  działaniami związanymi z realizacją wydarzeń komercyjnych ( tj. konferencje, spotkania, imprezy organizowane przez firmy z zewnątrz na terenie Muzeum ) i wydarzeń programowych zgodnie z przyjętymi standardami,
 • Wynajem powierzchni Muzeum pod wydarzenia komercyjne
 • Tworzenie ofert w tym szczegółowych wycen i kosztorysów na potrzeby wydarzeń komercyjnych
 • Pisanie scenariuszy wydarzeń kulturalnych
 • Przygotowywanie umów dot. organizacji wydarzeń komercyjnych, nadzór nad ich prawidłowa realizacja i rozliczeniem końcowym
 • Współpraca z działami Muzeum zaangażowanymi w organizacje wydarzeń, zawieranie umów i współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług ( koniecznymi do realizacji wydarzeń) oraz koordynacja ich działań
 • Udział w planowaniu działań promocyjnych i marketingowych dot. wynajmu powierzchni Muzeum na wydarzenia komercyjne
 • Dbanie o wysoki standard obsługi klientów i wizerunek Muzeum
 • Pozyskiwanie grantów i projektów
 • Utrzymywanie dobrych relacji i aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Prowadzenie promocji Muzeum.
   
  4. Zadania okresowe : sprawozdawczość.

  5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć ;
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , żewyrażam zgodęna przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
 •  kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

  6.Warunki pracy na stanowisku Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych  :
 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych
 • Praca  w systemie równoważnym
 • Praca w warunkach w zmiennym mikroklimacie
 • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum oraz filiach.

  7.Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie ( umowa na pełny etat)
 • Nagrody adekwatne do zaangażowania
 • Fundusz socjalny
 • Szansę na rozwój oraz szkolenia

  Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 18.12.2023r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko  ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych „ .

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie . Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ustawienia