Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego parking

Wygiełzów, dnia 25.10.2017r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na najem lokalu użytkowego

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą
w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy
na wynajem powierzchni 15 m2 położonej na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, pod wystawienie budki z małą gastronomią, w celu prowadzenia działalności handlowej.

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą w zakresie małej gastronomii.
Lokal składa się z:

  • Placu o powierzchni 15 m2

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość czynszu najmu netto za m2/ miesięcznie. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane
z eksploatacją przedmiotu najmu a to: opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości.
Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem powierzchni pod punktu małej gastronomii na terenie parkingu przy wejściu głównym do Muzeum”  należy składać w terminie do dnia 09.11.2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie,
  • nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne
    lub budzą inne wątpliwości,

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2020 r.

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się
do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

 Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl.

Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Formularz oferty:

Wzór umowy:

Ustawienia