OGŁOSZENIE O PRZETARGU – POSTĘPOWANIE II. Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Dnia 8.01.2020 unieważnione zostało I postępowanie przetargowe na Budowę aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS, gdyż cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informuję, że dnia 8.01.2020 ogłoszone zostało II postępowanie przetargowe na Budowę aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS.

Więcej informacji na stronie: http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1473-ogloszenie-o-przetargu-postepowanie-ii-budowa-aplikacji-system-multimedialny-z-audiodeskrypcja-e-narzedzie-wraz-z-towarzyszacym-mu-systemem-zarzadzania-trescia-cms


Ustawienia