OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  – pobierz

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część  IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne.

 


 

Protokół z otwarcia ofert SKANSENOVA – część IV: elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne

 


 

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne

Ogłoszenie nr 549883-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  –  dokumentacja projektowa (pliki do pobrania)
IV. I – Wykonanie instalacji budowlanych w budynkach Zagrody Maziarskiej w Łosiu
1. załącznik nr IV.I. Projekt budowlany_rysunki_ Łosie
2. załącznik nr IV.I. Projekt budowlany_ Łosie
3. załącznik nr IV.I. Przedmiar_ Łosie
4. załącznik nr IV.I. STWiOR_ Łosie
IV. II – Wykonanie instalacji budowlanych w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
5. załącznik nr IV.II. Projekt budowlany_rysunki_Szymbark
6. załącznik nr IV.II.Projekt budowlany_Szymbark
7. załącznik nr IV.II. Przedmiar_Szymbark
8. załącznik nr IV.II. STWiOR_Szymbark
IV. III – Wykonanie instalacji budowlanych w obiektach Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej
9. załącznik nr IV.III. Projekt budowlany_rysunki_Zubrzyca
10. załącznik nr IV.III. Projekt budowlany_Zubrzyca
11. załącznik nr IV.III. Przedmiar_Zubrzyca
12. załącznik nr IV.III. STWiOR_Zubrzyca
IV. IV – Wykonanie instalacji budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich w obiekcie kościoła z Ryczowa – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
13. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany remontu ścian i pokrycia dachu wraz z programem konserwatorskim_Wygiełzów
14. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany FOG_Wygiełzów
15. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_pokrycie dachu kościoła z Ryczowa_Wygiełzów
16. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_ściany kościoła z Ryczowa_Wygiełzów
17. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_FOG_Wygiełzów
18. załącznik nr IV.IV. STWiOR_FOG_Wygiełzów
19. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Prace konserwatorskie pokrycia dachu kościoła_Wygiełzów
20. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Prace konserwatorskie pokrycia ścian zewnętrznych kościoła_Wygiełzów
IV. V – Wykonanie instalacji budowlanych w Skansenie – Sidzina
21. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany_CCTV_Sidzina
22. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany_rysunki_Sidzina
23. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany_SSWIN_Sidzina
24. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_Sidzina
25. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Sidzina
IV. VI – Wykonanie instalacji budowlanych w budynkach muzealnych na wzgórzu zamkowym w Dobczycach
26. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany_Dobczyce
27. załącznik nr IV.IV. Projekt budowalny_rysunki_Dobczyce
28. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_Dobczyce
29. załącznik nr IV.IV. STWiOR_DobczyceZAŁĄCZNIK NR  2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

ZAŁĄCZNIK NR  3 do SIWZ – formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR  4, 4 a do SIWZ – oświadczenie spełniania warunków, wykluczenie

ZAŁĄCZNIK NR  5 do SIWZ – zobowiązanie inny podmiot

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – oświadczenie grupa kapitałowa

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – wykaz robót

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – wykaz osóbZAŁĄCZNIK DO UMOWY – zasady końcowego odbioru

Ustawienia