Ogłoszenie o przetargu wynajem lokalu Zamek Lipowiec 2015

Wygiełzów, 05.03.2015r.

 

Ogłoszenie o wynikach  przetargu nr KS/2015 – 1/15

na najem lokalu użytkowego

 

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje o zakończeniu postępowania przetargowego nr KS/2015 – 1/15 
przeprowadzonego w dniu 05.03. 2015 r.

 

Postępowanie dotyczyło wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 będącego własnością Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, zlokalizowanego w obiekcie Zamek Lipowiec, przeznaczonego na działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu kawiarni wraz z możliwością urządzenia i korzystania z ogródka na dolnym dziedzińcu Zamku Lipowiec

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniu 18.02.2015 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

 

W przetargu wzięło udział dwóch oferentów:

 

  1. 1.Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.
  2. 2.Iwona Asboth Jadłodajnia Ząbek Czosnku, Kraków, ul Republiki Korczakowskiej 7, 
    30 – 809 Kraków.

 

Wybrano ofertę Iwona Asboth Jadłodajnia Ząbek Czosnku, Kraków, 
ul Republiki Korczakowskiej 7, 30 – 809 Kraków.

 

 

Oferent dotrzymał wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożył prawidłową ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów, proponując wysokość czynszu w kwocie netto 40 zł/netto miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni.

Wobec zgodnej z oczekiwaniami Muzeum wysokości czynszu, postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

 


Wygiełzów, dnia 18.02.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 1/15

na najem lokalu użytkowego

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Zamek Lipowiec wraz z możliwością urządzenia i korzystania z ogródka na dolnym dziedzińcu  Zamku Lipowiec

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu kawiarni.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 12 m2.

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną.

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu netto za m2. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu a to: opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 05.03.2015 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem lokalu na Zamku Lipowiec” należy składać w terminie do dnia 05.03.2015 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

 

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

 

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy.

 

Formularz ofertowy.

 

 

Ustawienia