Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNI.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120385719
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Podzamcze 1
1.5.2.) Miejscowość: Wygiełzów
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-551
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 32 6228749
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mnpe.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mmz.info.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mmz.info.pl/zamowienia-publiczne/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA
POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eae2cff8-8a67-11ec-94c8-de8df8ed9da1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104449/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31 08:44
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051416/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wykonanie całorocznej hali namiotowej dla potrzeb zaplecza budowy Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowego oddziału Muzeum:-NPEiZL
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:
Tak
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00104449/01 z dnia 2022-03-31
2022-03-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Roboty budowlane

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
Poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr. Numer projektu: RPMP.06.03.01-12-0052/20
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053494/0

Całość ogłoszenia:

Ustawienia