Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120385719
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Podzamcze
1 1.5.2.) Miejscowość: Wygiełzów
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-551
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.s.golonka@gmail.com 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mmz.info.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający Samorządowa Instytucja Kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28b493f9-d45a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00093684/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24 14:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00090180/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Całość ogłoszenia :

Pełna specyfikacja:

Załączniki:

Poniżej zamieszczono linki internetowe odsyłające do Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał nr 1 do SWZ):

https://drive.google.com/drive/folders/1JpoxZLQt7N5os1Dtbo8wA1bytB3N–ij

https://drive.google.com/drive/folders/1SnpJJhMWDw3-hakOQIytQ6ba1IJQX7VO?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1T3WXztexrU1vLv72BfIQrQRY6F6j0HLZ?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1x-Va9NSV1veL8Tl7jukroxgb0ccukvko?usp=sharing

Informacja: w starszych wersjach przeglądarek internetowych należy wkleić w/w link w okno adresu przeglądarki.

Ustawienia