OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540550685-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Babice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 768485-N-2020
Data: 18/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32-551  Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49. Adres strony internetowej (url): http://mnpe.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: i. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. ii. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument składany na wezwanie będzie zawierał dane zawarte w Części I Wykazu osób załączonego do oferty, uzupełnionego w Części II o dane pozostałych osób skierowanych do wykonania zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi i kontrole jakości posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być: Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: i. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. ii. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument składany na wezwanie będzie zawierał dane zawarte w Części I Wykazu osób załączonego do oferty, uzupełnionego w Części II o dane pozostałych osób skierowanych do wykonania zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi i kontrole jakości posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu.

Ustawienia