Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Dnia 2.07. 2021 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów.
Umowa współpracy została zawarta między Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec a Gminą Alwernia – Urzędem Miasta w Alwerni.

Ustawienia