Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka i przeniesienie zabytkowego spichlerza z 1779 roku, położonego w Bobrku na działce nr 1164/1 oraz jego rekonstrukcja wraz zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka i przeniesienie zabytkowego spichlerza z 1779 roku, położonego w Bobrku na działce nr 1164/1 oraz jego rekonstrukcja wraz zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwo Małopolskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592560-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32551   Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (url): www.mnpe.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka i przeniesienie zabytkowego spichlerza z 1779 roku, położonego w Bobrku na działce nr 1164/1 oraz jego rekonstrukcja wraz zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych jest rozbiórka, przeniesienie i rekonstrukcja spichlerza z Bobrku na działce nr 1164/1 wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa. Spichlerz zbudowany został w 1779 r., jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A -362 z dn. 17. 10.1978 (Dec. Kl-5340/204/78) 2. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch etapach: Etap I: a. ostrożna rozbiórka drewnianego spichlerza wraz z pracami zabezpieczającymi, dokumentacją, oczyszczeniem, posortowaniem, oznakowaniem elementów przeznaczonych do ponownego montażu, utylizacją elementów zdegradowanych b. oznakowanie i segregacja elementów pod kątem ich ponownego wykorzystania; c. przewiezienie elementów z rozbiórki na miejsce składowania d. roboty ziemne: usunięcie humusu, przemieszczenie mas ziemnych, plantowanie terenu – w miejscu projektowanej rekonstrukcji e. wykonanie fundamentów betonowych i ścian fundamentowych żelbetowych f. zabezpieczenie drewna na czas jego składowania Etap II g. wykonanie fundamentów kamiennych; h. przygotowanie elementów drewnianych z rozbiórki do zabudowy; konserwacja i impregnacja elementów drewnianych wytypowanych do zabudowy – wg programu konserwatorskiego; i. wykonanie i montaż nowych podwalin z drewna dębowego; j. wykonanie i montaż ścian zrębowych z drewna modrzewiowego (w ok. 20 %: wymiana substancji) k. układanie legarów z drewna twardego pod podłogę l. wykonanie podłogi z desek modrzewiowych na belkowaniu z bali m. wykonanie stropów drewnianych n. osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, schodów drewnianych o. montaż drewnianej więźby dachowej p. ołacenie połaci dachowych, montaż deskowania q. krycie dachu gontami łupanymi r. dostawa i montaż prefabrykowanych schodów żelbetowych i balustrad s. impregnacja drewna t. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych u. wykonanie ścieżki grysowej z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z krawężnikami v. wykonanie muru kamiennego – kamień łamany twardy, spoinowanie w. wykonanie linii kablowej zasilającej x. wykonanie instalacji odgromowej y. wykonanie instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia z. wykonanie instalacji niskoprądowych: SAP, CCTV aa. wykonanie instalacji teletechnicznych Obowiązkiem Wykonawcy jest również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń dopuszczających obiekt do użytkowania, w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. Spichlerz to obiekt: drewniany, o konstrukcji zrębowej, dwukondygnacyjny, dwutraktowy, nakryty dachem czterospadowym z gontem, z daszkiem okapowym obiegającym obiekt. Stropy belkowe. Parametry techniczne projektowanej rekonstrukcji: spichlerz:  powierzchnia zabudowy: 230 m2 (21,5 m x 10,7 m)  powierzchnia użytkowa: 564 m2  powierzchnia całkowita: 690 m2  kubatura: 1700 m3  wysokość: 10,5 m  ilość kondygnacji: 3 dojścia i chodniki – powierzchnia: 98 m2 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: a. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu, b. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, jak i w trakcie jej wykonywania; c. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. 45453100-8 Roboty renowacyjne, b. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, c. 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian, d. 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących, e. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, f. 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy, g. 39531400-7 Pokrycia podłogowe 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu prac budowlanych lub dostawach wymienionych w ust. 2 powyżej, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu przekazywanego podwykonawcom – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Uwagi dla Wykonawców: W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia – powstanie konieczność dokonywania tłumaczeń na język polski, Wykonawca każdorazowo zapewni na własny koszt obecność kompetentnego tłumacza, jak również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów realizacji przedmiotu umowy na język umowy przez tłumacza, przy czym dotyczy to także wszelkich dokumentów, instrukcji, gwarancji, certyfikatów i atestów. 10. Zamawiający wymaga przedłożenia opisu sposobu realizacji zamówienia. Na podstawie opisu Zamawiający dokona oceny oferty w ramach kryteriów jakościowych określonych w Rozdziale XIV SIWZ. Opis winien zawierać elementy umożliwiające ocenę oferty, tj. zawierać co najmniej informacje na temat zarządzania pracą i zasobami, oraz opis sposobu wykonania zamówienia. Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter opisu, wykorzystywanego do oceny oferty w ramach kryterium jakościowego, jego uzupełnienie bądź zmiana przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwa. 11. Przed terminem złożenia oferty Wykonawca może odbyć wizję lokalną w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o wizję lokalną. 12. Wykonawca, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wizją lokalną, do godziny 15:00 prześle Zamawiającemu wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 13. W oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia: a. związane z przygotowaniem frontu robót, b. związane z rozbiórką; c. związane z wykonaniem robót ziemnych, d. montażem instalacji; z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453100-8
Dodatkowe kody CPV: 45421100-5, 45432000-4, 45442000-7, 45310000-3, 44221000-5, 39531400-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono w związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wygiełzów, 9 października 2017

Protokół z czynności otwarcia ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlanych: rozbiórka i przeniesienie zabytkowego spichlerza z 1779 roku, położonego w Bobrku na działce nr 1164/1 oraz jego rekonstrukcja wraz zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi na działce nr 831 na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie”.

Pobierz:

 

 


Ogłoszenie nr 592560-N-2017 z dnia 2017-09-22 r. 

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek LipowiecPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka i przeniesienie zabytkowego spichlerza z 1779 roku, położonego w Bobrku na działce nr 1164/1 oraz jego rekonstrukcja wraz zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwo Małopolskiego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1 32551   Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-maildokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (URL): www.mnpe.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://mmz.info.pl/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzonego-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-na-wykonanie-robot-budowlanych-rozbiorka-i-przeniesienie-zabytkowego-spichlerza-z-1779-roku-polozon-2/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://mmz.info.pl/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzonego-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-na-wykonanie-robot-budowlanych-rozbiorka-i-przeniesienie-zabytkowego-spichlerza-z-1779-roku-polozon-2/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka i przeniesienie zabytkowego spichlerza z 1779 roku, położonego w Bobrku na działce nr 1164/1 oraz jego rekonstrukcja wraz zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych jest rozbiórka, przeniesienie i rekonstrukcja spichlerza z Bobrku na działce nr 1164/1 wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami elektrycznymi. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa. Spichlerz zbudowany został w 1779 r., jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A -362 z dn. 17. 10.1978 (Dec. Kl-5340/204/78) 2. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch etapach: Etap I: a. ostrożna rozbiórka drewnianego spichlerza wraz z pracami zabezpieczającymi, dokumentacją, oczyszczeniem, posortowaniem, oznakowaniem elementów przeznaczonych do ponownego montażu, utylizacją elementów zdegradowanych b. oznakowanie i segregacja elementów pod kątem ich ponownego wykorzystania; c. przewiezienie elementów z rozbiórki na miejsce składowania d. roboty ziemne: usunięcie humusu, przemieszczenie mas ziemnych, plantowanie terenu – w miejscu projektowanej rekonstrukcji e. wykonanie fundamentów betonowych i ścian fundamentowych żelbetowych i f. zabezpieczenie drewna na czas jego składowania Etap II g. wykonanie fundamentów kamiennych; h. przygotowanie elementów drewnianych z rozbiórki do zabudowy; konserwacja i impregnacja elementów drewnianych wytypowanych do zabudowy – wg programu konserwatorskiego; i. wykonanie i montaż nowych podwalin z drewna dębowego; j. wykonanie i montaż ścian zrębowych z drewna modrzewiowego (w ok. 20 %: wymiana substancji) k. układanie legarów z drewna twardego pod podłogę l. wykonanie podłogi z desek modrzewiowych na belkowaniu z bali m. wykonanie stropów drewnianych n. osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, schodów drewnianych o. montaż drewnianej więźby dachowej p. ołacenie połaci dachowych, montaż deskowania q. krycie dachu gontami łupanymi r. dostawa i montaż prefabrykowanych schodów żelbetowych i balustrad s. impregnacja drewna t. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych u. wykonanie ścieżki grysowej z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z krawężnikami v. wykonanie muru kamiennego – kamień łamany twardy, spoinowanie w. wykonanie linii kablowej zasilającej x. wykonanie instalacji odgromowej y. wykonanie instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia z. wykonanie instalacji niskoprądowych: SAP, CCTV aa. wykonanie instalacji teletechnicznych Obowiązkiem Wykonawcy jest również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń dopuszczających obiekt do użytkowania, w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. Spichlerz to obiekt: drewniany, o konstrukcji zrębowej, dwukondygnacyjny, dwutraktowy, nakryty dachem czterospadowym z gontem, z daszkiem okapowym obiegającym obiekt. Stropy belkowe. Parametry techniczne projektowanej rekonstrukcji: spichlerz:  powierzchnia zabudowy: 230 m2 (21,5 m x 10,7 m)  powierzchnia użytkowa: 564 m2  powierzchnia całkowita: 690 m2  kubatura: 1700 m3  wysokość: 10,5 m  ilość kondygnacji: 3 dojścia i chodniki – powierzchnia: 98 m2 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: a. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu, b. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, jak i w trakcie jej wykonywania; c. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. 45453100-8 Roboty renowacyjne, b. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, c. 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian, d. 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących, e. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, f. 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy, g. 39531400-7 Pokrycia podłogowe 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu prac budowlanych lub dostawach wymienionych w ust. 2 powyżej, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu przekazywanego podwykonawcom – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Uwagi dla Wykonawców: W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia – powstanie konieczność dokonywania tłumaczeń na język polski, Wykonawca każdorazowo zapewni na własny koszt obecność kompetentnego tłumacza, jak również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów realizacji przedmiotu umowy na język umowy przez tłumacza, przy czym dotyczy to także wszelkich dokumentów, instrukcji, gwarancji, certyfikatów i atestów. 10. Zamawiający wymaga przedłożenia opisu sposobu realizacji zamówienia. Na podstawie opisu Zamawiający dokona oceny oferty w ramach kryteriów jakościowych określonych w Rozdziale XIV SIWZ. Opis winien zawierać elementy umożliwiające ocenę oferty, tj. zawierać co najmniej informacje na temat zarządzania pracą i zasobami, oraz opis sposobu wykonania zamówienia. Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter opisu, wykorzystywanego do oceny oferty w ramach kryterium jakościowego, jego uzupełnienie bądź zmiana przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwa. 11. Przed terminem złożenia oferty Wykonawca może odbyć wizję lokalną w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o wizję lokalną. 12. Wykonawca, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wizją lokalną, do godziny 15:00 prześle Zamawiającemu wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 13. W oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia: a. związane z przygotowaniem frontu robót, b. związane z rozbiórką; c. związane z wykonaniem robót ziemnych, d. montażem instalacji; z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 45453100-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45421100-5
45432000-4
45442000-7
45310000-3
44221000-5
39531400-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej: 1.1.1. jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac budowlanych w zakresie remontu konserwatorskiego lub rekonstrukcji budynku drewnianego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, a łączna wartość tych robót nie może być mniejsza niż 60.000 PLN brutto; 1.1.2. jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w zakres których wchodziło wykonanie fundamentów i instalacji elektrycznych w tym SAP, o wartości nie mniejszej niż 20.000 PLN brutto Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług, określonego w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia. W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania. 1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) dysponują co najmniej jedną osobą – mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: i. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego ii. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789); iii. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy – która pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 3 inwestycji budowlanych w tym co najmniej jednej inwestycji budowlanej dotyczącej obiektu drewnianego wpisanego do rejestru zabytków; 2) dysponują co najmniej jedną osobą – mającą pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą: posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000,00 zł 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 zostanie wybrana Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 a także ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony powyżej powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 6. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126), według formuły „spełnia – nie spełnia”. Rodzaje wymaganych dokumentów i oświadczeń określone zostały w Rozdziale VI SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania. 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4) W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, z dopiskiem „Wadium – rekonstrukcja spichlerza” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą. 5) Warunki, które winna spełniać gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium: 1. Z gwarancji ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z SIWZ, zgodnie z art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 2. Kwota gwarancji lub poręczenia i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SIWZ. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. 3. Gwarancja lub poręczenie powinno być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek: a) warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub b) wymogi, których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty. 4. Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego. 5. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez wykonawcę. 6. Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres. 7. Przedstawienie gwarancji lub poręczenia nie spełniających powyższych warunków uznane będzie przez zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. 6) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 7) Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy, którego numer poda on na dokumencie przelewu wadium lub pisemnie w złożonej ofercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
I. Kryterium ceny ofertowej brutto 60,00
II. Kryterium jakości 20,00
Podkryterium 1. doświadczenie zespołu 5,00
Podkryterium 2. jakość oferowanego sposobu wykonania 15,00
III. Ocena ofert w kryterium: „Termin wykonania Etapu II zamówienia” 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr. 1 – 4 , 7

Załączniki nr. 1a – Przedmiar robót rozbiórka i rekonstrukcja spichlerza z Bobrka

Załącznik nr 6 – wzór umowy 

Dokumentacja techniczna

Ustawienia