Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”.

Wygiełzów, 28.12.2020 r.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów

znak sprawy znak postępowania: 2/12/III/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”.

Zamawiający, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.12.2020 r. godz. 13.15 w siedzibie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,
  2. zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 427 796,67 zł brutto.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert określonego w SIWZ, oferty na wykonanie zadania złożyli następujący Wykonawcy:
Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena oferty brutto [PLN] Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
SPDV sp. z o.o., ul. Kamienna 2-4, 30-001 Kraków 405 900,00 zgodnie z treścią złożonej oferty zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ

Ustawienia