Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Oznaczenie sprawy: 1/11/III/2020                                                 Wygiełzów, 16.12.2020 r.

Protokół z czynności otwarcia ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”

I. W dniu 16.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z dnia 12 lutego 2020 r. w składzie:

 • Piotr Bujakiewicz – przewodniczący komisji
 • Lucyna Pabian – zastępca przewodniczącego
 • Dominika Wilk Rusek – sekretarz komisji
 • Agnieszka Oczkowska – członek komisji
 • Elżbieta Kożuch – członek komisji

Komisja przystąpiła do prac nad rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.12.2020 r  pod numerem: 760200-N-2020. Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy na drukach
ZP-1. O godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert złożonych
w przetargu. W otwarciu udział wzięli:

 • Piotr Bujakiewicz – przewodniczący komisji
 • Lucyna Pabian – zastępca przewodniczącego
 • Agnieszka Oczkowska – członek komisji
 • Elżbieta Kożuch – członek komisji

W otwarciu ofert uczestniczyli również:

 • Marek Grabski – dyrektor Muzeum
 • Marek Golonka -osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Łukasz Woźniak – przedstawiciel oferenta
 • Bartłomiej Świerz – przedstawiciel oferenta
  zgodnie z listą obecności dołączoną do niniejszego protokołu.

II. Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 700 083,69 zł brutto.
III. Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. Oferty złożono zgodnie z wymogami SIWZ, opakowanie oferty do chwili otwarcia były nienaruszone.
IV. Po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego o godz. 14.18, wpłynęła oferta Wykonawcy: Studium Sp. z o.o. Sp.K., ul Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa.
V. Po otwarciu ofert, Zamawiający odczytał ich treść:

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena oferty brutto [PLN]     Termin wykonania zamówienia     Okres gwarancji     Warunki płatności
oferta nr 1: Pracownie Konserwacji Zabytków Arkona Sp.z o.o. Pl. Gen. W. Sikorskiego 3/8 31-115 Kraków 596 550,00     zgodnie z treścią  złożonej oferty     zgodnie
z SIWZ
    zgodnie
z SIWZ  
oferta nr 2:Kontrapunkt V-Projekt Z.P.I. Ul. Zabłocie 39 30-701 Kraków 505 530,00   zgodnie z treścią  złożonej oferty   zgodnie
z SIWZ
  zgodnie
z SIWZ
oferta nr 3: Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek Ul. Kasztelańska 20 30-116 Kraków 429 270,00   zgodnie z treścią  złożonej oferty   zgodnie
z SIWZ
  zgodnie
z SIWZ
oferta nr 4: Pro Archivision Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Wielkiego 58/4 30-074 Kraków   269 370,00   zgodnie z treścią  złożonej oferty   zgodnie
z SIWZ  
  zgodnie
z SIWZ
oferta nr 5: MONDRA® design Łukasz Woźniak Ul. Długa 21 95-030 Rzgów       553 500,00       zgodnie z treścią złożonej oferty       zgodnie z SIWZ       zgodnie z SIWZ

VI. Na tym etapie komisja zakończyła jawną część obrad i przystąpiła do oceny ofert w trybie zamkniętym.

Ustawienia