Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Muzeum – NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Wygiełzów, dn. 11.03.2020r.
Stanowisko pracy: st. Specjalista ds. projektów, inwestycji i remontów

Wymiar czasu pracy: 1/2

Liczba kandydatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:
1. Marek Golonka zam. Skawina

Oferty nie spełniające wymagań formalnych: Brak
Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono kandydata dn. 10.03.2020r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat wykazał się dużym doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą merytoryczną na temat projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i krajowych oraz na temat zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Piotr Bujakiewicz – Z-ca Dyrektora Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Kożuch- Kierownik administr.- CzłonekUstawienia