Przetarg kolejka 2017

Ogłoszenie nr 109842 – 2017 z dnia 2017-07-19 r.
Babice: Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania Pociąg do Małopolski Zachodniej finansowanego ze środków budżet obywatelski Województwa Małopolskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32551   Babice, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49, e-mail dokumentacja@mnpe.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mnpe.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania Pociąg do Małopolski Zachodniej finansowanego ze środków budżet obywatelski Województwa Małopolskiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kolejki turystycznej, spełniającej następujące wymagania: – lokomotywa wyposażona w silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji min EURO4 o minimalnej mocy 40kW (w treści opisu dołączonego do oferty należy podać nazwę producenta) – lokomotywa powinna przypominać wyglądem lokomotywę kolejową – wymiary wagonów: szerokość do 230 cm , wysokość do 250cm – wagonik z przeznaczeniem do przewozu minimum 25 osób, liczba wagoników: 1 sztuka, – poszycie wagonika winno zostać wykonane z aluminium, – podłoga winna być wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej, – wagoniki w wersji całorocznej z szybami otwieranymi, (szyby muszą być wykonane z atestowanego szkła bezpiecznego – malowanie kolejki zostanie uzgodnione po wyborze wykonawcy (wagoniki zostaną wyklejone na zewnątrz przez zamawiającego) – drzwi do wagoników muszą posiadać możliwość blokady otwarcia przez pasażera od wewnątrz – wejście do wagoników winno być oddzielne dla każdego rzędu siedzisk – dwie alternatywne wizualizacje graficzne lokomotywy i wagoników, – kolejka będzie mogła poruszać się po drogach publicznych na podstawie dowodów rejestracyjnych. Wykonawca dokona we własnym zakresie rejestracji kolejki turystycznej i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających jej przerejestrowanie na Zamawiającego – szkolenie w zakresie obsługi zakupionej kolejki – gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły lokomotywy poza zabudową zgodne z gwarancją producenta jednostki jezdnej, – gwarancja minimum: 24 miesiące. Dodatkowo pojazd winien być wyposażony w: a) wewnętrzne nagłośnienie, z możliwością komunikacji maszynisty z wagonikami b) gwizdek, c) dzwon d) pług przedni – atrapa,.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 34120000-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

 

III.3) Informacje dodatkowe: 

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT243902.44
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Pojazdy Turystyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ,  ,  ul. Zielna 38,  51-313,  Wrocław,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243902.44 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243902.44 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243902.44 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2017 pod numerem: 12086 – 2017 unieważniono w związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty.

 


Ogłoszenie nr 23784 – 2017 z dnia 2017-02-10 r.

 

 

Babice: Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania Pociąg do Małopolski Zachodniej finansowanego ze środków budżet obywatelski Województwa Małopolskiego

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nazwa projektu lub programu:

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,

krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000,

 ul. Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32551  Babice, państwo Polska, woj. małopolskie,

tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49,

e-mail dokumentacja@mnpe.pl

Adres strony internetowej (URL): www.mnpe.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania Pociąg do Małopolski Zachodniej finansowanego ze środków budżet obywatelski Województwa Małopolskiego

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kolejki turystycznej, spełniającej następujące wymagania:

– lokomotywa wyposażona w silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji min EURO4 o minimalnej mocy 40kW (w treści opisu dołączonego do oferty należy podać nazwę producenta)

– lokomotywa powinna przypominać wyglądem lokomotywę kolejową

– wymiary wagonów: szerokość do 230 cm , wysokość do 250cm

– wagonik z przeznaczeniem do przewozu minimum 25 osób, liczba wagoników: 1 sztuka,

– poszycie wagonika winno zostać wykonane z aluminium,

– podłoga winna być wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,

– wagoniki w wersji całorocznej z szybami otwieranymi, (szyby muszą być wykonane z atestowanego szkła bezpiecznego

– malowanie kolejki zostanie uzgodnione po wyborze wykonawcy (wagoniki zostaną wyklejone na zewnątrz przez zamawiającego)

– drzwi do wagoników muszą posiadać możliwość blokady otwarcia przez pasażera od wewnątrz

– wejście do wagoników winno być oddzielne dla każdego rzędu siedzisk

– dwie alternatywne wizualizacje graficzne lokomotywy i wagoników,

– kolejka będzie mogła poruszać się po drogach publicznych na podstawie dowodów rejestracyjnych.

Wykonawca dokona we własnym zakresie rejestracji kolejki turystycznej i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających jej przerejestrowanie na Zamawiającego

– szkolenie w zakresie obsługi zakupionej kolejki

– gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły lokomotywy poza zabudową zgodne z gwarancją producenta jednostki jezdnej,

– gwarancja minimum: 24 miesiące.

Dodatkowo pojazd winien być wyposażony w:

a) wewnętrzne nagłośnienie, z możliwością komunikacji maszynisty z wagonikami

b) gwizdek,

c) dzwon

d) pług przedni – atrapa,.

 

II.5) Główny kod CPV):34120000-4,

Dodatkowe kody CPV:

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 93 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2017 pod numerem: 12086 – 2017 unieważniono w związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Pojazdy Turystyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, biuro@kolejkiturystyczne.pl, ul. Zielna 38, 51 – 313, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

 


Ogłoszenie nr 21800 – 2017 z dnia 2017-02-08 r.

Babice: Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania

„Pociąg do Małopolski Zachodniej” 

finansowanego ze środków

Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 12086 – 2017

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32551 Babice, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49, e-mail dokumentacja@mnpe.pl

Adres strony internetowej (URL): www.mnpe.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania „Pociąg do Małopolski Zachodniej” finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

 

 II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kolejki turystycznej, spełniającej następujące wymagania:

– lokomotywa wyposażona w silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji min EURO4 o minimalnej mocy 40kW (w treści opisu dołączonego do oferty należy podać nazwę producenta)

– lokomotywa powinna przypominać wyglądem lokomotywę kolejową

– wymiary wagonów: szerokość do 230 cm , wysokość do 250cm

– wagonik z przeznaczeniem do przewozu minimum 25 osób, liczba wagoników: 1 sztuka,

– poszycie wagonika winno zostać wykonane z aluminium,

– podłoga winna być wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,

– wagoniki w wersji całorocznej z szybami otwieranymi, (szyby muszą być wykonane z atestowanego szkła bezpiecznego

– malowanie kolejki zostanie uzgodnione po wyborze wykonawcy (wagoniki zostaną wyklejone na zewnątrz przez zamawiającego)

– drzwi do wagoników muszą posiadać możliwość blokady otwarcia przez pasażera od wewnątrz

– wejście do wagoników winno być oddzielne dla każdego rzędu siedzisk

– dwie alternatywne wizualizacje graficzne lokomotywy i wagoników,

– kolejka będzie mogła poruszać się po drogach publicznych na podstawie dowodów rejestracyjnych.

Wykonawca dokona we własnym zakresie rejestracji kolejki turystycznej i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających jej przerejestrowanie na Zamawiającego

– szkolenie w zakresie obsługi zakupionej kolejki

– gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły lokomotywy poza zabudową zgodne z gwarancją producenta jednostki jezdnej,

– gwarancja minimum: 24 miesiące.

Dodatkowo pojazd winien być wyposażony w:

a) wewnętrzne nagłośnienie, z możliwością komunikacji maszynisty z wagonikami

b) gwizdek,

c) dzwon

d) pług przedni – atrapa,.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

 

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 II.5) Główny Kod CPV: 34120000-4

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono w związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

 

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

Nie

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

 

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztem

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Ogłoszenie nr 12086 – 2017 z dnia 2017-01-20 r.

Ogłoszenie na stronie B.Z.P.

Babice: Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania „Pociąg do Małopolski Zachodniej” finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32551 Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.

Adres strony internetowej (URL): www.mnpe.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak

http://www.mnpe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie

adres

 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania „Pociąg do Małopolski Zachodniej” finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kolejki turystycznej, spełniającej następujące wymagania: – lokomotywa wyposażona w silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji min EURO4 o minimalnej mocy 40kW (w treści opisu dołączonego do oferty należy podać nazwę producenta) – lokomotywa powinna przypominać wyglądem lokomotywę kolejową – wymiary wagonów: szerokość do 230 cm , wysokość do 250cm – wagonik z przeznaczeniem do przewozu minimum 25 osób, liczba wagoników: 1 sztuka, – poszycie wagonika winno zostać wykonane z aluminium, – podłoga winna być wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej, – wagoniki w wersji całorocznej z szybami otwieranymi, (szyby muszą być wykonane z atestowanego szkła bezpiecznego – malowanie kolejki zostanie uzgodnione po wyborze wykonawcy (wagoniki zostaną wyklejone na zewnątrz przez zamawiającego) – drzwi do wagoników muszą posiadać możliwość blokady otwarcia przez pasażera od wewnątrz – wejście do wagoników winno być oddzielne dla każdego rzędu siedzisk – dwie alternatywne wizualizacje graficzne lokomotywy i wagoników, – kolejka będzie mogła poruszać się po drogach publicznych na podstawie dowodów rejestracyjnych. Wykonawca dokona we własnym zakresie rejestracji kolejki turystycznej i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających jej przerejestrowanie na Zamawiającego – szkolenie w zakresie obsługi zakupionej kolejki – gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły lokomotywy poza zabudową zgodne z gwarancją producenta jednostki jezdnej, – gwarancja minimum: 24 miesiące. Dodatkowo pojazd winien być wyposażony w: a) wewnętrzne nagłośnienie, z możliwością komunikacji maszynisty z wagonikami b) gwizdek, c) dzwon d) pług przedni – atrapa,.

II.5) Główny kod CPV: 34120000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 4 Okres w dniach: 120

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 dostawę pojazdu silnikowego, przeznaczonego do przewozu co najmniej 10 osób, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto. Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o wykaz dostaw, według kryterium spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: a. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: i. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

b. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ii. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; iii. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 pkt. b. ppkt. i. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 pkt. b. ppkt. ii. lub iii. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. Dokument, o którym mowa w pkt 2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4. stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Opis oferowanych urządzeń

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin wykonania zamówienia

30

długość gwarancji

10

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany na podstawie aneksu do niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie rodzaju, typu, modelu sprzętu pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę urządzenie lub urządzenia będą nowszą wersją urządzenia lub urządzeń wskazanych w ofercie, co oznacza że będą miały identyczne lub lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian.

3. Przewidywana w ust. 2 możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem potwierdzenia przez Wykonawcę, że proponowane urządzenie lub urządzenia spełniają warunki określone w ust. 2. Brak zgody Zamawiającego w niniejszej kwestii oznacza obowiązek Wykonawcy dostarczenia sprzętu zgodnie z ofertą.

4. Dokonanie zmian Umowy określonych w ust. 2 nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 ani terminu realizacji Umowy ani zmianą zasad naliczania kar umownych, bądź odsetek ustawowych za opóźnienie dla którejkolwiek ze Stron.

5. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie.

6. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania; b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

7. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego.

8. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT.

9. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 06/02/2017, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Ustawienia