Przetarg XXI festiwal

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i Organowej w Wygiełzowie.

 

Adres ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Numer ogłoszenia: 250066 – 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza festiwalu, przygotowanie programu artystycznego, zapewnienie do realizacji składu wykonawców oraz organizacja i przeprowadzenie występów festiwalowych wraz z opracowaniem i drukiem materiałów reklamowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 79.95.21.00-3.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia w Katowicach, Ul. 3 Maja 31a, 40-097 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 82000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 82000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82000,00
  • Waluta: PLN.

 

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza festiwalu, przygotowanie programu artystycznego, zapewnienie do realizacji składu wykonawców oraz organizacja i przeprowadzenie występów festiwalowych wraz z opracowaniem i drukiem materiałów reklamowych – a więc zamówienie w zakresie działalności twórczej i artystycznej, a to ustawodawca uznał za przesłankę do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia stanowi jednolitą całość, a jego podział skutkowałby niespójnością programu festiwalowego oraz powodował dezorganizację na etapie przygotowań i występów. Rozdzielenie poszczególnych etapów spowodowałoby trudne do przezwyciężenia kłopoty organizacyjne i logistyczne, skutkujące obniżeniem poziomu festiwalu.

Ustawienia