Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok. 2 mln zł na realizację projektu pn. „Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie” w ramach osi 6, działania 6.1, poddziałania 6.1.1– projekty mniejszej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji są Zamek Lipowiec oraz zabytkowy spichlerz z Bobrka (przeniesienie na teren skansenu, prace konserwatorskie i adaptacyjne).

Celem projektu jest częściowe zabezpieczenie zabytkowej substancji średniowiecznego zamku biskupów krakowskich jako trwałej ruiny chronionej prawem, tym samym  zapobieżenie postępującym zniszczeniom budowli oraz wprowadzenie nowych funkcji obiektu zapewniających właściwe i efektywne wykorzystania zamku na cele działalności kulturalnej i turystycznej – budowa tzw. POT-u (punktu obsługi turysty) obejmującego kawiarnię, sklepik i punkt informacji oraz stworzenie niezbędnego zaplecza usługowo-sanitarnego.

Przeniesienie spichlerza ma na celu przywrócenie jego walorów architektonicznych i użytkowych zabytku, trwałą ochronę konserwatorską obiektu oraz włączenie go w obieg kultury poprzez udostępnienie obiektu w nowej funkcji dla zwiedzających Muzeum.

Wartość ogółem projektu: 6 231 308,32 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 679 003,08 zł
Wartość dofinansowania UE: 2 009 252,31 zł

Beneficjent: Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Dokumentacja fotograficzna ukazująca prace prowadzone w ramach inwestycji oraz efekty realizacji projektu Zamek Lipowiec

Czerwiec 2022

Maj 2022

Październik 2022

Styczeń 2023

Stan obecny na wrzesień 2023

Dokumentacja fotograficzna ukazująca prace prowadzone w ramach inwestycji oraz efekty realizacji projektu Spichlerz z Bobrka

Wnętrze Spichlerz Bobrek

Kwiecień 2023

Ustawienia