Zarządzenie Nr 7 /2021 Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z dnia 23.04.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz § 10 ust. 3 pkt 5 Statutu Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 554/13 Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 7 maja 2013 r., zarządzam się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy w Muzeum-  Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszeniu na stronie internetowej Muzeum  www.mnpe.pl oraz na tablicy ogłoszeń Muzeum.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustawienia