Zarządzenie sprawie opłaty za wstęp do obiektów Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie w dniu 11 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 15 /2023

Dyrektora Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie z dnia 09.06.2023 r. w sprawie opłaty za wstęp do obiektów Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  w dniu 11 czerwca 2023 r.

                      Na podstawie art. art.10 ust. 3  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2022, poz. 385) oraz § 11 ust. 5 pkt 6 Statutu Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  w brzmieniu nadanym uchwałą Nr LXII/904/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.  w sprawie zmiany nazwy Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec , zmiany uchwały nr L/646/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego  z dnia 16 października 2006 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Chrzanów  instytucji kultury pn. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz przyjęcia statutu Muzeum Małopolski Zachodniej,  zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ustala się jednorazową opłatę  za wstęp do Muzeum Małopolski Zachodniej w dniu 11 czerwca 2023 r.  w ramach wydarzenia  „Wszystkie dzieci nasze są… Dzień dziecka z Majką Jeżowską” w godzinach  8.00 do 19.00 w wysokości 25 zł złotych brutto od osoby dorosłej, dzieci  wstęp wolny.
  2. Opłata  o której mowa w ust. 1 upoważnia  dodatkowo do wstępu na teren Podzamcza w Zamku Lipowiec.

§ 2

Informację o opłacie za wstęp w dniu 11 czerwca 2023 r. zamieszcza się na stronie internetowej Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie w związku z wydarzeniem „Wszystkie dzieci nasze są… Dzień dziecka z Majką Jeżowską’’.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  pracownikom Muzeum, odpowiedzialnym za pobieranie i rozliczanie opłat.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ustawienia