Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Wygiełzów, dnia 23.09.2021 rok

Zamawiający: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1 Wygiełzów, 32-551 Babice

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.), Zamawiający – Muzeum, Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”.

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Interesem publicznym wymagającym w tym przypadku ochrony jest potrzeba gospodarnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych, które mogą i powinny być przeznaczone na realizację celowych i racjonalnie uzasadnionych działań.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, której to nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zamówienie miało być realizowane etapowo: ETAP I obejmował: 1) Uzupełnienie dokumentacji przygotowawczej/przedprojektowej; 2) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego; 3) Opracowanie Scenariusza pożarowego; 4) Sporządzenie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) Uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i opinii, włącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji. 2.2. ETAP II obejmował: 1) Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; 2.3. ETAP III obejmował: 1) Opracowanie dokumentacji wykonawczej; 2.4. ETAP IV obejmował: 1) Udział w postepowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowalnych; 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na dzień 30.06.2023 roku. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 16.12.2020 roku. Do powyższego postępowania do upływu terminu na składanie ofert zgłosiło się 5 wykonawców, którzy złożyli łącznie 5 ofert. W dniu 22.02.2021 roku Wykonawca Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek ul. Zabłocie 39 30-791 Kraków, wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedłużająca się procedura przetargowa oraz procedura odwoławcza przed Krajową Izbą Odwoławczą dotycząca zamówienia publicznego zakończyła się wydaniem wyroku w dniu 31.03.2021 r. W dniu 27.04.2021 roku Wykonawca Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek ul. Zabłocie 39 30-791 Kraków, wniósł drugie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedłużająca się procedura przetargowa oraz procedura odwoławcza przed Krajową Izbą Odwoławczą dotycząca zamówienia publicznego zakończyła się wydaniem wyroku w dniu 14.06.2021 r. Jednocześnie wobec przedłużającej się procedury przetargowej zaistniały nowe okoliczności dot. realizacji przedmiotu zamówienia. Zmieniła się bowiem specyfika i charakter robót których wykonanie było dla Zamawiającego niezbędne. Co niezwykle istotne, zgodnie z OPZ teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest na działkach o nr ew. 256/2 oraz fragmentach działek o nr ewid. 256/1, 255/3 przy ul. Krzysztofa 3 Korycińskiego 10, w miejscowości Alwernia, gm. Alwernia, pow. chrzanowski, woj. małopolskie. Zamawiający już po otwarciu ofert otrzymał zapewnienie o braku zgody na realizację inwestycji na działce nr 255/3 przy ul. Krzysztofa Korycińskiego 10 od jej właściciela (OSP w Alwerni). Powyższe powoduje konieczność zmiany obszaru inwestycji oraz konieczność przeprojektowania pzt. Ponadto, Zmawiający już po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał, zabezpieczył dla przyszłej ekspozycji nowe eksponaty, które są niezwykle cenne, a dotyczą historii pożarnictwa z przeznaczeniem do umieszczenia w projektowanym budynku Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Zamawiający nie miał wiedzy o możliwości takiego wzbogacenia zbiorów w trakcie opracowywania koncepcji, jak i też przed wszczęciem postępowania. Eksponaty zostały pozyskane, zabezpieczone dopiero w ostatnich miesiącach. Z uwagi na znaczne wymiary i ciężar tych eksponatów (parametry jednego z pozyskanych eksponatów: dł. ok. 10,35 m, szer. ok. 2,5 m wys. ok. 3,5 m; masa pojazdu ok. 30.000 kg) należy gruntownie zmienić koncepcję przyszłej siedziby Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Nowo pozyskane eksponaty nie zmieszczą się w budynku zbudowanym na bazie OPZ w niniejszym przetargu. Tym samym zaistniała konieczność znacznego przeprojektowania przyszłej siedziby Muzeum, w tym: zmiany obszaru inwestycji w celu umożliwienia dojazdu w/w muzealiów (o znacznych wymiarach) do budynku oraz znacznego powiększenia parteru budynku w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsca na ekspozycji (obiekty te nie mogą być eksponowane na wyższych kondygnacjach). Budynek przyszłej siedziby Muzeum, szczegółowo określony w Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej (KFU) stanowiącej OPZ w przetargu nie daje możliwości wyeksponowania tych muzealiów. Dodatkowo KFU ujęta w OPZ zawiera niezgodność z zapisami obowiązującego w miejscu realizacji inwestycji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni miasta Alwernia oraz miejscowości Grójec, Kwaczła, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice – przyjęty Uchwałą Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 listopada 2015 r., dotyczącą pokrycia dachu, zaprojektowanego jako symetryczny wielospadowy ze zróżnicowanym pokryciem. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła już po wszczęciu postępowania przetargowego, czego Zamawiający na etapie organizacji przetargu nie mógł przewidzieć. Niezgodność ta została potwierdzona przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaistniała więc konieczność przeprojektowania dachu w celu dostosowania go do wymagań MPZP, tzn. zrezygnowania z dachów symetrycznie wielospadowych (ze zróżnicowanym pokryciem: połacie pokryte dachówką, kosze epdm lub blachą), z uwagi na fakt braku możliwości wykonania koszy z dachówki tradycyjnej (co jest wymagane w MPZP). Zmiana koncepcji dachu powoduje znaczne uszczuplenie powierzchni na 3. kondygnacji, co z kolei powoduje konieczność przeprojektowania niższych kondygnacji. Dodatkowo zgodnie ze zmienionym MPZP nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości wymaganych miejsc parkingowych, z ok. 44 miejsc (obowiązujących na dzień składania ofert w przetargu) do 3 miejsc. Powyższe powoduje, iż budynek Muzeum może uzyskać zwiększoną powierzchnię zabudowy między innymi w celu powiększenia powierzchni ekspozycyjnej na parterze (przeznaczonej na wozy pożarnicze również, te które pozyskał Zamawiający, a o których mowa powyżej). To zaś pozwala na dostosowanie projektowanego budynku do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podkreślić więc należy, iż wykonanie projektu budowlanego wg pierwotnych założeń, opracowywanego w ramach niniejszego postępowania nie pozwala uzyskać pozwolenia na budowę z uwagi na brak możliwości zapewnienia zgodności z wymaganiami MPZP w zakresie pokrycia dachu. Zamówienie nie jest zatem możliwe do zrealizowania w formie określonej przez KFU.

In fine – Zamawiający widząc, iż wykonanie całości zadania objętego postępowaniem jak i wykonanie robót budowlanych (które miały być realizowane na podstawie opracowywanej dokumentacji) nie może być zrealizowane w terminie wynikającym z postępowania przetargowego, zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem z dnia 02.08.2021 roku o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu, tak by nie narażać się na utratę dofinansowania, bowiem: • okres wykonania dokumentacji projektowej (zgodnie z procedowanym postępowaniem znak: 1/11/III/2020 wynosił 7 miesięcy, • czas niezbędny do przeprowadzenia wyboru wykonawcy robót budowlanych (oszacowany na 2 miesiące) oraz czasookres wykonania robót budowalnych (22 miesiące zgodnie z OPZ postępowania 1/11/III/2020), przy jednoczesnym opracowaniu ekspozycji i zakupieniu środków trwałych – oszacowano termin zakończenia realizacji projektu na dzień 31 marca 2024 r. W dniu 06.08.2021 roku Zamawiający otrzymał decyzję odmowną, wobec między innymi przekroczenia ram czasowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Tym samym nie jest możliwe wykonanie przedmiotowego zamówienia w kształcie określonym w OPZ, a dodatkowo zamówienia na roboty budowlane w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu oraz dofinansowanie wykonania robót budowlanych objętych projektem. Powyższe oznacza przede wszystkim, że przedmiot zamówienia w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego nie jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a to przede wszystkim z uwagi na zmianę istotnych okoliczności, które wystąpiły w trakcie wydłużającego się postępowania przetargowego. Jak wynika z art. 29 ust. 1 ustawy pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nadto, opis powinien w sposób rzeczywisty oddawać potrzeby Zamawiającego w odniesieniu do wymagań stawianych dla prawidłowej realizacji zamówienia, które to wymagania, co jest w danym stanie sprawy oczywiste, winny uwzględniać rzeczywiste potrzeby i możliwości Zamawiającego.

W sytuacji wystąpienia choćby jednej przesłanki sformułowanej w przepisie art. 93 ust. 1 w sposób imperatywny czyni z unieważnienia obowiązek, a nie uprawnienie zamawiającego (Dzierżanowski Włodzimierz, Komentarz do art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych [w:] Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata Prawo zamówień publicznych. Komentarz., opublikowano: LEX, 2014, stan prawny: 2014.10.19, LEX nr 432923). Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt KIO 1732/13, znaczenie uzasadnienia faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania nie ogranicza się do dopełnienia formalnego wymagania art. 93 ust. 1 ustawy pzp, lecz przede wszystkim stanowi element konstytutywny podjętej decyzji o unieważnieniu postępowania. W myśl art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania w razie zaistnienia okoliczności, w których doszło do kumulatywnego ziszczenia trzech przesłanek połączonych adekwatnym związkiem przyczynowo – skutkowym: tj.: zmiany o istotnym charakterze, zmiany powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym oraz braku możliwości wcześniejszego przewidzenia wystąpienia tej okoliczności. Ustawodawca nie przesądził charakteru okoliczności uzasadniających czynność unieważnienia postępowania. Przyjąć zatem należy, że mogą one mieć charakter zarówno okoliczności faktycznych lub prawnych. Oceny czynności unieważnienia postępowania dokonuje się na dzień jej wykonania, według stanu prawnego oraz stanu rzeczy istniejących w tej dacie, z zastrzeżeniem, że przyczyny unieważnienia były niemożliwe do przewidzenia w dacie wszczęcia postępowania. W procedowanym postępowaniu doszło do istotnej zmiany okoliczności faktycznej. Zamawiający, co oczywiste, nie mógł przewidzieć że procedura przetargowa będzie trwała na tyle długo, że przedmiot zamówienia ulegnie zmianie. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym przypadku stanowi wyraz ochrony interesu publicznego wyrażającej się w gospodarnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych. Jak podkreśla w swoim orzecznictwie KIO, sytuacja taka ma miejsce, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności, już po wyborze najkorzystniejszej oferty, realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub w skrajnych wypadkach wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym (por. wyr. KIO z 27.02.2009 r., KIO/UZP 176/09, LEX nr 488387). Zmiana specyfiki i charakteru robót, a tym samym dalsze prowadzenie postępowania i zawarcie umowy w kształcie przewidywanym w SIWZ, stanowiłoby wydatek niecelowy, wskutek czego doszłoby do nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych, co niewątpliwie nie leży w interesie publicznym. Zaprojektowany obiekt nie spełniałby obecnych potrzeb Zamawiającego, a de facto Zamawiający nie uzyskałby decyzji pozwolenia na budowę, nie mówiąc że umowa mogłaby nie być wykonalna z uwagi na utrudnioną procedurę jej zmiany choćby z uwagi na konieczność zaprojektowania elementów inwestycji na innej działce, co więcej na skutek braku środków na sfinansowanie budowy obiektu muzeum wydatkowanie środków pieniężnych na projekt byłoby nieracjonalne i naruszałoby interes publiczny w postaci marnotrawienia funduszy publicznych. Jako interes publiczny należy również rozumieć interes społeczny i kulturalny, a więc brak możliwości wybudowania obiektu również stanowiłoby naruszenie interesu społeczności i kultury lokalnej. Wobec powyższego należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.

Ustawienia