ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Wygiełzów, 17.02.2021 r.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów

znak postępowania: 1/11/III/2020

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Zamawiający, działając na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza to  Pro Archivision Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58/4 30-074 Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta wykonawcy  Pro Archivision Sp. z o.o. nie podlegała odrzuceniu oraz  uzyskała w punktacji łącznej najwyższą liczbę punktów: 100 punktów, w tym:

  1. w kryterium (znaczenie: 60 %): cena ofertowa brutto [PLN]  –  60 pkt;
  2. w kryterium (znaczenie: 40 %): Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia [doświadczenie Głównego Projektanta, doświadczenie projektanta br. konstrukcyjnej] – 40 pkt.

Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania postępowania.

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy, informuje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu 1/11/III/2020, a także podaje punktację przyznaną ich ofertom
w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
ilość punktów w kryterium: cena ofertowa brutto   ilość punktów w kryterium: Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób..
 
  Łączna liczba punktów
oferta nr 1:Pracownie Konserwacji Zabytków Arkona Sp.z o.o. Pl. Gen. W. Sikorskiego 3/8 31-115 Kraków 27,09       32       59,09
oferta nr 2:Kontrapunkt V-Projekt Z.P.I. Ul. Zabłocie 39 30-701 Kraków 31,97     40     71,97
oferta nr 3: Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek Ul. Kasztelańska 20 30-116 Kraków 37,65     40     77,65
Oferta nr 5: MONDRA® design Łukasz Woźniak Ul. Długa 21 95-030 Rzgów 29,20     40       69,20  

Informuje się, iż na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2)  ustawy Pzp umowa z Wykonawcą
w sprawie udzielenia zamówienia może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni, licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ustawienia