Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Przewodnik muzealny

Wygiełzów dnia, 12.04.2023r

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Przewodnik muzealny
Ilość wolnych miejsc: 2
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: 1/1

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE
– wykształcenie: średnie, wyższe ( mile widziane kierunki: turystyka, pedagogika, etnologia, historia)
– obywatelstwo polskie

2. WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,
– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
– znajomość języka angielskiego 

 3. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW :
–  obsługa ruchu turystycznego w Muzeum, oprowadzanie wycieczek oraz turystów indywidualnych,
– prowadzenie zajęć warsztatowych,
– pomoc podczas wydarzeń kulturalnych,
– obsługa kasy fiskalnej,
– prace ogrodnicze przy ogródkach w Muzeum,
– prace porządkowe w przydzielonych obiektach,
– pomoc przy wystawach ,
– obsługa sklepu z pamiątkami,
– obsługa  kawiarni – Zamek Lipowiec

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć ;
-List motywacyjny,
-Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
-Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
-Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);

-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

-W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia, że wyrażam zgodęna przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.

-kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
-Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 04.05.2023r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko przewodnika muzealnego „ .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ustawienia