OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE_POSTĘPOWANIE II

 

Wygiełzów, dnia 30.10.2017r.

 

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne_POSTĘPOWANIE II

Ogłoszenie nr 608805-N-2017 z dnia 2017-10-30 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – dokumentacja projektowa (pliki do pobrania)
IV. IV – Wykonanie instalacji budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich w obiekcie kościoła z Ryczowa – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
1. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany remontu ścian i pokrycia dachu wraz z programem konserwatorskim_Wygiełzów
2. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany FOG_Wygiełzów
3. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_pokrycie dachu kościoła z Ryczowa_Wygiełzów
4. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_ściany kościoła z Ryczowa_Wygiełzów
5. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_FOG_Wygiełzów
6. załącznik nr IV.IV. STWiOR_FOG_Wygiełzów
7. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Prace konserwatorskie pokrycia dachu kościoła_Wygiełzów
8. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Prace konserwatorskie pokrycia ścian zewnętrznych kościoła_Wygiełzów
IV. V – Wykonanie instalacji budowlanych w Skansenie – Sidzina
9. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany_CCTV_Sidzina
10. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany_rysunki_Sidzina
11. załącznik nr IV.IV. Projekt budowlany_SSWIN_Sidzina
12. załącznik nr IV.IV. Przedmiar_Sidzina
13. załącznik nr IV.IV. STWiOR_Sidzina

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ – formularz ofertowy
ZAŁĄCZNIK NR 4, 4 a do SIWZ – oświadczenie spełniania warunków, wykluczenie
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – zobowiązanie inny podmiot
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – oświadczenie grupa kapitałowa
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – wykaz robót
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – wykaz osób

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY – zasady końcowego odbioru

Ustawienia