Ogłoszenie przetarg dom z Alwerni 2014

 

 

Wygiełzów, dnia 30.10.2014 r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr KS/2015 – 3/14 na najem lokalu użytkowego o powierzchni 16 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum.

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje, że w postępowaniu nr Ks/2015 – 1/14 na najem lokalu użytkowego o powierzchni 16 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum, wpłynęła jedna oferta złożona przez Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.

 

Jako że zaproponowane stawki czynszu nie spełniały oczekiwań Ogłaszającego postepowanie zostało unieważnione

 

 


 

Wygiełzów, dnia 16.10.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 3/14
na najem lokalu użytkowego

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 16 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum.

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży pamiątek.

 

Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16 m2 . Dopuszcza się możliwość wystawienia w sąsiedztwie lokalu, kramu z pamiątkami o powierzchni 2 m2.

 

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i eksponaty muzealne stanowiące wystrój wnętrza:

 1. 1.MNPE/E 2653 – kasa sklepowa
 2. 2.MNPE/E 1905 – liczydło
 3. 3.MNPE/E 2393 – półka na szkła do lamp naftowych
 4. 4.MNPE/E 2605 – butelki
 5. 5.MNPE/E 2649 – butelki
 6. 6.MNPE/E 2396 – butelka
 7. 7.MNPE/E 2328 – butelka
 8. 8.MNPE/E 3041 – ramka ze świadectwem przemysłowym
 9. 9.MNPE/E 2620 – obraz Matka Boska Różańcowa
 10. 10.MNPE/E 2651 – regały sklepowe
 11. 11.MNPE/E 2655 – szafka Knorr
 12. 12.MNPE/E– kałamarze
 13. 13.MNPE/E 2394 – słoje szklane
 14. 14.MNPE/E 2285 – zgniatacz korków
 15. 15.MNPE/E 2845 – puszka metalowa „Pischinger”
 16. 16.MNPE/E 2660 – puszki metalowe na cukier
 17. 17.MNPE/E 2659 – skrzynka drewniana „Koch-i-nooor”
 18. 18.MNPE/E 1427 – stół
 19. 19.MNPE/E 2656 – szafka Maggi
 20. 20.MNPE/E 2632 – beczka klepkowa
 21. 21.MNPE/E 1665 – waga szalkowa z szalkami
 22. 22.MNPE/E 2007 –szafeczka drewniana
 23. 23.MNPE/E 310 – waga dźwigniowa
 24. 24.MNPE/E– waga metalowa
 25. 25.MNPE/E 2817 – pudełko metalowe na papierosy
 26. 26.MNPE/E– pudełko metalowe na papierosy
 27. 27.MNPE/BW 285 – lampa naftowa
 28. 28.MNPE/MP 122(1-2) – skrzynka metalowa na butelki
 29. 29.MNPE/BW 433(1-3) – butelki
 30. 30.MNPE/BW 592/3 – butelki
 31. 31.MNPE/MP 128(2-3) – kałamarze
 32. 32.MNPE/MH 58, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 – pudełka z bibułami na papierosy

 

a także obiekty bez sygnatury:

 

 1. 1.talerze – (4 szt.)
 2. 2.ławka drewniana
 3. 3.szkła do lamp naftowych – (4 szt.)
 4. 4.butelki – (2 szt.)
 5. 5.pudełko po zapałkach Ruch Chorzów

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość czynszu najmu netto za m2 lokalu.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem lokalu w Domu z Alwerni” należy składać w terminie do dnia 30.10.2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy

 

Formularz ofertowy

 

Ustawienia