Ogłoszenie przetarg parking 2014 zm

 

 

 

 Wygiełzów, dnia 07.11.2014 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nr KS/2015 – 5/14 na najem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

 

 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje o rozstzrygnięciu przetargu  nr KS/2015 – 5/14 na najem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

 

 

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii z możliwością posadowienia na ten cel drewnianego kiosku.

 

 

 

 

W przetargu wziął udział jeden oferent:

 

  1. Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.

 

 

 

Oferent dotrzymał wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożył prawidłową ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów, proponując wysokość czynszu w kwocie  12 zł/netto miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni.  Wobec braku innych ofert oraz zgodnej z oczekiwaniami Muzeum wysokości czynszu przetarg został rozstrzygnięty.

 

 


 

 

Wygiełzów, dnia 21.10.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 5/14

na najem części nieruchomości gruntowej
na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice

ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii z możliwością posadowienia na ten cel drewnianego kiosku.

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu netto za m2.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 05.11.2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem części nieruchomości gruntowej na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.” należy składać w terminie do dnia 04.11.2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

 

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy

 Formularz ofertowy

 

 

 

Ustawienia