Przetarg amfiteatr

 

 

 

Wygiełzów, 25.06.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

 

Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru wraz z obiektami towarzyszącymi dla imprez rodzinnych i masowych na działce 1634/1 i części działek 826 i 828, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz załączonym Przedmiarem Robót.

 

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 184306 – 2010; 
data zamieszczenia: 25.06.2010r.
Adres ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=184306&rok=2010-06-25
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 
Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 
32-551 Babice, 
woj. małopolskie, 
tel. 032 646 28 10, 
faks 032 622 87 49.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru wraz z obiektami towarzyszącymi dla imprez rodzinnych i masowych na działce 1634/1 i części działek 826 i 828, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz załączonym Przedmiarem Robót.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: 
Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru wraz z obiektami towarzyszącymi dla imprez rodzinnych i masowych na działce 1634/1, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz załączonym Przedmiarem Robót.
Ustala się wykonanie przedmiotu przetargu w dwóch etapach.

Etap I obejmuje roboty w zakresie:

I. Wg obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zamiennego amfiteatru sceny i zaplecza dla amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi

pkt 1. Amfiteatru ze sceną nr poz. 1 – 11, 15 – 25, 28 – 34, 
pkt 2. Budynki zaplecza nr poz. 49 – 64
II. Wg obmiaru robót kosztorysu inwestorskiego amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi z przeznaczeniem na użytek imprez rodzinnych i masowych w Skansenie w Wygiełzowie.
pkt 3. Budynek toalety nr poz. 79 – 89, 92 – 96, 105 – 116.
pkt 6. Droga dojazdowa nr poz. 167 – 172, 175 – 176 
pkt 8. Roboty ziemne i zieleń nr poz. 186 – 188
pkt 13. Sieć wodociągowa nr poz. 287 – 299
pkt 16. Kanalizacja sanitarna nr poz. 327 – 340, 353 – 355. 

Etap II obejmuje roboty w zakresie:

I. Wg obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zamiennego amfiteatru sceny i zaplecza dla amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi

pkt 1. Amfiteatru ze sceną nr poz. 12 – 14, 26 – 27, 35– 40, 43 – 48, 41 – 42. 
pkt 2. Budynki zaplecza nr poz. 65 – 88
II. Wg obmiaru robót kosztorysu inwestorskiego amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi z przeznaczeniem na użytek imprez rodzinnych i masowych w Skansenie w Wygiełzowie.
pkt 3. Budynek toalety nr poz. 90 – 91, 97 – 104, 117 – 129.
pkt 6. Droga dojazdowa nr poz. 173 – 174, 
pkt 8. Roboty ziemne i zieleń nr poz. 189 – 191
pkt 4. Grill nr poz. 130 – 156
pkt 5. Ognisko nr poz. 157 – 166
pkt 7. Chodnik nr poz. 177 – 185
pkt 9. Linie kablowe zasilania i ośw. terenu nr poz. 192 – 218
pkt 10. Instalacje elektryczne – amfiteatr nr poz. 219 – 251
pkt 11. Instalacje elektryczne – szalety nr poz. 252 – 272
pkt 12. Instalacja odgromowa – amfiteatr nr poz. 273 – 286.
pkt 14. Przyłącz wody nr poz. 300 – 311
pkt 15. Sieć wewnętrzna wody nr poz. 312 – 326
pkt 16. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna nr poz. 341 – 352
(Szczegółowy zakres robót jest objęty przedmiarami robót wraz z zaznaczonymi nr pozycji w odniesieniu do danego pkt. kosztorysu i przypisanego do I – go lub II – go etapu realizacji przedmiotu przetargu).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium:
Wysokość wadium ustala się na kwotę: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić jedynie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie 
Nr 50844400080000008192790001 
Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego w terminie do 16.07.2010r.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500.000,00 zł.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22, ust. 1, pkt 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, zdolne do wykonania zamówienia:
– osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
–  osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
– osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile będą one uprawniały do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiednim dla w/w specjalności. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a lub 12b Ustawy Prawo budowlane. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia w okresie co najmniej 60 dni od podpisania umowy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział księgowości,
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
ul. Podzamcze 1 , 32-551 Babice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.07.2010 godzina 11:30,
miejsce:
Sekretariat Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1 , 32-551 Babice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Specyfikacja Techniczna

 

Dokumentacja Techniczna

Wyjaśnienie

Wygiełzów, 20.07.2010

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

 

 

 

Babice: Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru wraz z obiektami towarzyszącymi dla imprez rodzinnych i masowych na działce 1634/1 i części działek 826 i 828, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz załączonym Przedmiarem Robót.

 

 

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 217440 – 2010
data zamieszczenia: 20.07.2010r.
Adres ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=120224&rok=2008-06-05

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 184306 – 2010r.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=184306&rok=2010-06-25
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru wraz z obiektami towarzyszącymi dla imprez rodzinnych i masowych na działce 1634/1 i części działek 826 i 828, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz załączonym Przedmiarem Robót..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są: 
Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru wraz z obiektami towarzyszącymi dla imprez rodzinnych i masowych na działce 1634/1, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz załączonym Przedmiarem Robót.
Ustala się wykonanie przedmiotu przetargu w dwóch etapach.

Etap I obejmuje roboty w zakresie:

I. Wg obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zamiennego amfiteatru sceny i zaplecza dla amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi

pkt 1. Amfiteatru ze sceną nr poz. 1 – 11, 15 – 25, 28 – 34, 
pkt 2. Budynki zaplecza nr poz. 49 – 64
II. Wg obmiaru robót kosztorysu inwestorskiego amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi z przeznaczeniem na użytek imprez rodzinnych i masowych w Skansenie w Wygiełzowie.
pkt 3. Budynek toalety nr poz. 79 – 89, 92 – 96, 105 – 116.
pkt 6. Droga dojazdowa nr poz. 167 – 172, 175 – 176 
pkt 8. Roboty ziemne i zieleń nr poz. 186 – 188
pkt 13. Sieć wodociągowa nr poz. 287 – 299
pkt 16. Kanalizacja sanitarna nr poz. 327 – 340, 353 – 355. 

Etap II obejmuje roboty w zakresie:

I. Wg obmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zamiennego amfiteatru sceny i zaplecza dla amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi

pkt 1. Amfiteatru ze sceną nr poz. 12 – 14, 26 – 27, 35– 40, 43 – 48, 41 – 42. 
pkt 2. Budynki zaplecza nr poz. 65 – 88
II. Wg obmiaru robót kosztorysu inwestorskiego amfiteatru wraz z budynkami towarzyszącymi z przeznaczeniem na użytek imprez rodzinnych i masowych w Skansenie w Wygiełzowie.
pkt 3. Budynek toalety nr poz. 90 – 91, 97 – 104, 117 – 129.
pkt 6. Droga dojazdowa nr poz. 173 – 174, 
pkt 8. Roboty ziemne i zieleń nr poz. 189 – 191
pkt 4. Grill nr poz. 130 – 156
pkt 5. Ognisko nr poz. 157 – 166
pkt 7. Chodnik nr poz. 177 – 185
pkt 9. Linie kablowe zasilania i ośw. terenu nr poz. 192 – 218
pkt 10. Instalacje elektryczne – amfiteatr nr poz. 219 – 251
pkt 11. Instalacje elektryczne – szalety nr poz. 252 – 272
pkt 12. Instalacja odgromowa – amfiteatr nr poz. 273 – 286.
pkt 14. Przyłącz wody nr poz. 300 – 311
pkt 15. Sieć wewnętrzna wody nr poz. 312 – 326
pkt 16. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna nr poz. 341 – 352
(Szczegółowy zakres robót jest objęty przedmiarami robót wraz z zaznaczonymi nr pozycji w odniesieniu do danego pkt. kosztorysu i przypisanego do I – go lub II – go etapu realizacji przedmiotu przetargu).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Titan Lux sp. z o.o., ul Chełmońskiego 7, 32-590 Libiąż,, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1985312,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1798963,83
  • Oferta z najniższą ceną: 1798963,83 / Oferta z najwyższą ceną: 2255920,53
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Ustawienia