Przetarg konserwacja chorągiew 2013

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych

 

mkidn

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Babice: Konserwacja chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka w ramach zadania Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia zabytkowego kościoła z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie
Numer ogłoszenia: 194631 – 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361026 – 2013r.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=361026&rok=2013-09-05

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka w ramach zadania Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia zabytkowego kościoła z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia prac konserwatorskich przy chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka (MNPE/E – 3121) stanowiącej element wyposażenia kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego z Ryczowie, który aktualnie znajdują się na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, według załączonego programu prac konserwatorskich stanowiącego w załącznik nr 1 do S.I.W.Z..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.12.20-7, 92.31.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., ul. Solec 103, 00-382 Warszawa., kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34125,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27060,00 
 • Oferta z najniższą ceną: 58000,00
 • Waluta: PLN.

Wygiełzów, 23.09.2013r

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje, że w przetargu nieograniczonym „Konserwacja chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka w ramach zadania Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia zabytkowego kościoła z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie”, ogłoszonym w B.Z.P. pod numerem: 361026 – 2013 w dniu 05.09.2013r, wartość kosztorysowa zamówienia brutto została określona na sumę 41.973,75 zł i taką sumę zamawiający zabezpieczył na wykonanie zadania.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wzięło udział 2 oferentów proponując wykonanie zadania za następujące kwoty:

        1. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

ul. Solec 103, 00 – 382 Warszawa,

Cena ryczałtowa brutto – 27.060,00 pln.

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

        2. Firma Konserwatorsko – Budowlana CDM Baszta, sp. z o.o.

ul. Ekielskiego 10, 30 – 376 Kraków

Cena ryczałtowa brutto – 58.000,00 pln.

Okres gwarancji – 60 miesięcy.

 

 

O ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni faksem lub e – mailem oraz za pomocą listów poleconych. Wyniki przetargu i informacja o zamiarze zawarcia umowy, zostaną opublikowane także na stronie internetowej zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego.

 

 Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. ul. Solec 103, 00 – 382 Warszawa.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Konserwacja chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka w ramach zadania Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia zabytkowego kościoła z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Numer ogłoszenia: 361026 – 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=361026&rok=2013-09-05

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec , Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mnpe.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka w ramach zadania Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia zabytkowego kościoła z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przeprowadzenia prac konserwatorskich przy chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka (MNPE/E – 3121) stanowiącej element wyposażenia kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego z Ryczowie, który aktualnie znajdują się na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, według załączonego programu prac konserwatorskich stanowiącego w załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.12.20-7, 92.31.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 09.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:

 1. wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum – nazwy wszystkich Wykonawców), wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 2. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
 3. wskazanie sumy gwarancyjnej,
 4. określenie terminu ważności gwarancji,
 5. zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy jw., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić jedynie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie Nr 50844400080000008192790001 Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego w terminie do 22 września 2013r. o godz. 24:00.

7. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty.

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, zgodnie z zapisami art. 46, ust. 1, 1a, 2, ustawy.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 2. 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 3. 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 4. 4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. 2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił ww. warunki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz wykonanych prac konserwatorskich w tym minimum 1 usługi o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi referencjami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy, posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił ww. warunki

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych zarówno w punktach 6.3 i 6.4 S.I.W.Z. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił ww. warunki

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 1. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 80

2 – Okres gwarancji – 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.mnpe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul. Podzamcze 1 32-551 Babice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.09.2013 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul. Podzamcze 1 32-551 Babice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 do S.I.W.Z. – Program prac konserwatorskich

 

 

Ustawienia