Przetarg Skansenova

Środa, 20 lipca 2016 r.


Informacja o wyborze wykonawcy zadania:
“Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA”

Numer ogłoszenia – 128599-2016 
Data zamieszczenia: 11.07.2016 r.

 

Pobierz:

 

 


 

Poniedziałek, 11 Lipiec, 2016

 

Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA

 

Zadanie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 128599-2016

z dnia 11.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – usługa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 1. 1.Zamawiający:

Nazwa i adres:

 1. 1.Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-11-38-068, REGON 000282122

strona internetowa: www.muzeum.sacz.pl

e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl

tel. 18 443-77-08, fax. 18 443-78-65

jako Zamawiający Prowadzący Postępowanie

 

 1. 2.Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3; 33-100 Tarnów, NIP 873-000-76-51, REGON 850012309

 1. 3.Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

ul. Wróblewskiego 10a: 38-300 Gorlice, NIP 738-207-14-96, REGON 120588010

 1. 4.Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

ul. Podzamcze 1; 32-551 Babice, NIP 628-214-64-84, REGON 120385719

 1. 5.Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

34-484 Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204

 1. 6.Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

Sidzina bn., 34 – 236 Sidzina, NIP 552-16-83-688, REGON 120900357

 1. 7.Gmina Dobczyce

Rynek 26, 32-140 Dobczyce, NIP 681-10-04-443, REGON 351555424

Określenie trybu zamówienia; przetarg nieograniczony.

 1. a.Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.sacz.pl, www.muzeum.tarnow.pl, www.muzeum.gorlice.pl, www.mnpe.pl, www.orawa.eu, www.skansen.bystra-sidzina.net, www.dobczyce.pl

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego,

 1. 2.Określenie przedmiotu zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

3.A

– Opracowanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich i dokumentacji kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez 7 Partnerów Projektu pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej w tym: przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii lub innych dokumentów urzędowych bądź prywatnych wymaganych do prawidłowej realizacji projektu w szczególności uzgodnień dokumentacji z właściwymi Instytucjami jak np. Konserwator Zabytków, Regionalny Konserwator Przyrody. Uzyskanie zawsze, kiedy będzie to wynikać z obowiązujących przepisów, pozwolenia na budowę, uzyskiwanie wszelkich opinii, decyzji lub uzgodnień niezbędnych do uzyskania ww. pozwolenia na budowę. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Zestawienie poszczególnych zadań inwestycyjnych i podmiotów ich realizujących ujęto w tabeli nr 1 S. Szczegółowy przedmiot zamówienia, założenia projektowe oraz zakres oczekiwanej dokumentacji projektowej szczegółowo określono w Załącznikach Nr: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 4, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7 do SIWZ.

Tabela nr 1. Zestawienie poszczególnych zadań inwestycyjnych, podmiotów ich realizujących i odbierających przedmiot zamówienia w zakresie określonym w pkt.3A.

 

tabelka

 

3B

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym: Wniosku Aplikacyjnego (wraz z załącznikami), Studium Wykonalności dla Projektu pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowe wytyczne odnośnie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej określono w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

3C

– Opracowanie analizy popytu dla Projektu pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowe wytyczne odnośnie sporządzenia analizy popytu określono w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

CPV: 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 1. 1.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 2. 2.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2016r.
 3. 3.WADIUM: Tak
 4. 4.Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5.000 zł.
 5. 5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. 6.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 7.Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki i wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej po 2 usługi polegające na wykonaniu:

– dokumentacji budowlanej, budowlano-wykonawczej (np. dokumentacji ogólnobudowlanej, dokumentacji instalacyjnej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej) dla zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł (netto) każde.

– dokumentacji aplikacyjnej dla projektów inwestycyjnych z zakresu kultury lub ochrony zabytków o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł (netto) każde, starających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Za dokumentację aplikacyjną należy rozumieć: wniosek aplikacyjny + studium wykonalności lub wniosek aplikacyjny + biznesplan.

– analiz popytu opracowanych dla projektów inwestycyjnych z zakresu kultury lub ochrony zabytków o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł (netto) każde.

 1. 8.Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 9.Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 10.Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 11.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz wartości i zakresu, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i należnościami podatkowymi, wystawione przez właściwe organy

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 1. 12.KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90 %
 • 2 – Doświadczenie Wykonawcy – 10 %
 1. 13.ZMIANA UMOWY

Zamawiający określają następujące okoliczności zmiany postanowień umowy, w następujących przypadkach:

 1. a.pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym lub 1 miesiąca od daty wystąpienia, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,
 2. b.w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną nastąpiła istotna zmiana w zakresie rozwiązań projektowych,
 3. c.zaistniały okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu spraw terenowo – prawnych,
 4. d.Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac projektowych,
 5. e.nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
 6. f.zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

         protesty mieszkańców lub innych osób prawnych,

         pojawienie się nowszej technologii wykonania projektowanych robót, pozwalającej na podwyższenie standardu nowej funkcji budynku lub zaoszczędzenie kosztów wykonania przebudowy lub eksploatacji obiektu.

 1. 21.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016r. godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz.
 2. 22.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..

 1. 23.Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE

Załączniki:

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załącznik Nr 1a do SIWZ

3.Załącznik Nr 1b do SIWZ

4.Załącznik Nr 1c do SIWZ

5.Załącznik Nr 1d do SIWZ

6.Załącznik Nr 1e do SIWZ

7.Załącznik Nr 2a do SIWZ

8.Załącznik Nr 2b do SIWZ

9.Załącznik Nr 2c do SIWZ

10.Załącznik Nr 2d do SIWZ

11.Załącznik Nr 3a do SIWZ

12.Załącznik Nr 3b do SIWZ

13.Załącznik Nr 3c do SIWZ

14.Załącznik Nr 4 do SIWZ

15.Załącznik Nr 5a do SIWZ

16.Załącznik Nr 5b do SIWZ

17.Załącznik Nr 5c do SIWZ

18.Załącznik Nr 6a do SIWZ

19.Załącznik Nr 6b do SIWZ

20.Załącznik Nr 7 do SIWZ

21.Załącznik Nr 8 do SIWZ

22.Załącznik Nr 9 do SIWZ

23.Załącznik Nr 10 do SIWZ

24.Załącznik Nr 11 do SIWZ

25.Załącznik Nr 12 do SIWZ

26.Załącznik Nr 13 do SIWZ

27.Załącznik Nr 14 do SIWZ

28.Załącznik Nr 15 do SIWZ

 

 

 

 

 

Ustawienia