RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum małopolski Zachodniej e Wygiełzowie, ul Podzamcze 1, 32 – 551 Babice,
  sekretariat@mmz.info.pl, zwany dalej Muzeum.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@mmz.info.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających ze statutu Muzeum, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, ustawę z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach, ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Muzeum. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub realizacji celu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego i nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych; podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi, na podstawie zawartych umów powierzenia; operatorzy pocztowi i kurierzy; banki w zakresie realizacji płatności; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia umowy lub korzystania z usług świadczonych przez Muzeum.

Ustawienia