Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII – NOWEGO ODDZIAŁU MUZEUM: NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC.

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 184 835,17 zł brutto.

Ustawienia