Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: 2/I/2018.                                                                                         Wygiełzów, 16.07.2018r.

 

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje
o rozstrzygnięciu w dniu 13.07.2018 r postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne.

 

Informujemy, że do udziału w postepowaniu zaproszono pięciu oferentów:

 1. PRACOWNIA PROJEKTOWA “Archivolta” Ryś & Ryś, Aleja Henryka 15, 32-500 Chrzanów
 2. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO – BUD, Architekt Marcin Konieczny, ul. Sądowa 5, 43 – 600 Jaworzno
 3. MERITUM Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Oświęcimska 90b, 32 – 500 Chrzanów.
 4. Biuro Projektowe KONSTRUKTOR, dr. Inż. Krzysztof Michalik, ul. Kolonia Stella 26, 32 – 500 Chrzanów.
 5. Maciej Nitka Pracownia Architektury, ul. Krakowska 16, 32 – 500 Chrzanów.

Zostało ono również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na jego stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożono trzy oferty:

 1. Zakład Handlowo – Budowlany Tadeusz Desaniuk, Powroźnik 77b, 33 – 370 Muszyna,

oferując wykonanie zadania za cenę 6.000,00 zł netto/7.380,00 brutto.

2. Z.P.H.U. AMPER Tomasz Knapik, ul. Polna 6, 32 – 300 Olkusz.

oferując wykonanie zadania za cenę 6.000,00 zł netto/7.380,00 brutto.

3. Zakład Budowlany Adam Kozłowski, pl. Obr. Westerplatte 13/10, 34 – 100 Wadowice.

oferując wykonanie zadania za cenę 5.000,00 zł netto/6.150,00 brutto.

Zamawiający na wykonanie zadania przeznaczył sumę 3.252,03 netto / 4.000,00 brutto.

Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione.


Znak sprawy: 2/I/2018.                                                                                                       Wygiełzów, 02.07.2018 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 1. Zamawiający: Muzeum – Nadwiślański  Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, zaprasza do złożenia ofert na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne.
 1. Określenie i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: – usługa

Usługa będzie wykonywana w związku z realizowanym przez Muzeum zadaniem „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne.

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji budowlanych oraz prac remontowo – konserwatorskich w obiekcie kościoła z Ryczowa – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie w tym:

 • wykonanie instalacji gaśniczej z zastosowaniem systemu automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną niskociśnieniową, w tym zbiornik zapasu wody gaśniczej z pompownią, z przewodami łączącymi zbiornik z kościołem,
 • demontaż pokrycia dachowego z gontów,
 • sprawdzenie elementów więźby dachowej i ewentualne uzupełnienie zniszczonych elementów,
 • wykonanie wymiany uszkodzonych łat w rozstawie istniejących łat,
 • wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych z gontu iglastego,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej zadania.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego ze specjalnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych a w szczególności:

1). Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w Ustawie Prawo Budowlane w tym:

 1. kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, kontrola zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, Prawem Budowlanym oraz złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertą wykonawcy robót,
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
 3. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
 4. sprawdzanie protokołów odbioru elementów robót oraz prowadzonych na bieżąco ksiąg obmiarowych na poszczególne elementy robót oraz akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
 5. zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do dokumentacji zarówno własnych jak i wykonawców robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
 6. kontrolowanie zgodności realizacji budowy z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 7. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
 8. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 9. wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 10. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
 11. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu,
 12. skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności,
 13. nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę przepisów BHP łącznie z planem BIOZ.

2). W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

 1. sprawdzenie projektów wykonawczych poszczególnych prac budowlanych branżowych wraz z kosztorysami inwestorskimi i ewentualne żądanie wprowadzenia zmian przez autora projektu,
 2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
 3. organizowanie narad koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego co najmniej 2 (dwa) razy w miesiącu,
 4. opracowywanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego,
 5. bieżąca kontrola i zatwierdzanie faktur wykonawcy robót pod względem merytorycznym i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie dwóch dni od daty ich otrzymania,
 6. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru robót przez Zamawiającego w tym w szczególności do odbioru końcowego lub odbioru poszczególnych części (etapów). Wykonawca potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę robot gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbiorową: protokoły wraz z załącznikami oraz dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę robót,
 7. uczestniczenie w czynnościach odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji.

3). Inne wymagania zamawiającego:

Zadania nadzoru inwestorskiego mogą wykonywać osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Rozp. Min. Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 roku i posiadają co najmniej 2 – letnią praktykę

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018 r.

okres gwarancji……………………………………………………………………

inne przykładowe………………………………………………………………….

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

listownie na adres:

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice

osobiście – w sekretariacie Muzeum lub mailowo na adres dokumentacja@mnpe.pl

 1. Oferty należy złożyć do dnia 09.07.2018 r do godziny 12:00
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Termin otwarcia ofert: 09.07.2018 r godz. 12:30.
 2. Warunki płatności:

Płatność w formie bezgotówkowej (przelew). Płatność nastąpi na podstawie faktury Vat lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Marcin Koziołek

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

 1. Podzamcze 1

tel. 032/622-87-49, fax. 032/ 622-87-49

e – mail: dokumentacja@mnpe.pl

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

W załączeniu Formularz cenowy do oferty na wykonanie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

Formularz cenowy do oferty na wykonanie zamówienia

Ustawienia