INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII”.


prawa znak: AD.01.332.2022

Wygiełzów, 11 marca 2022 r.

Adresat:
FHU Styl Kordian Wiśniewski
Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec

Dotyczy: postępowania pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE
„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY
MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII”.Zamawiający – Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została
wybrana oferta firmy FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec za
kwotę 276 504,00 zł brutto.


Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec wpłynęła
jako jedyna w przedmiotowym postepowaniu i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
oraz otrzymała łącznie 100,00 punktów w tym: cena – waga 100% – 100,00 pkt.)

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1) a ustawy Pzp, umowa
może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

Ustawienia