KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM – NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W WYGIEŁZOWIE I ZAMKU LIPOWIEC

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM – NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W WYGIEŁZOWIE I ZAMKU LIPOWIEC
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Wymagania
  1.1. Obowiązkowe:
  a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
  b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;
  c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
  d. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec;
  e. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;
  f. doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim;
  g. korzystanie z pełni praw publicznych;
  h. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  i. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1440 z późn. zm.).
  1.2. Fakultatywne, preferowane:
  a. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub technicznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa;
  b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
  c. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
  d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
  e. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
  a. Dyrektor Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1;
  b. miejsce wykonywania pracy: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1;
  c. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  d. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
  e. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec;
  f. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;
  g. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;
  h. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;
  i. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
  j. sprawowanie kontroli zarządczej.
 3. Dokumenty (elementy oferty)
  3.1. Obowiązkowe.
  a. wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec opatrzony własnoręcznym podpisem;
  b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
  c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
  d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  e. kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń od pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy z uwzględnieniem stanowiska lub/i umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
  W przypadku złożenia zaświadczeń lub umów cywilno-prawnych należy złożyć oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o okresie doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem (jeśli miały miejsce) każdej przerwy mającej wpływ na określenie okresu doświadczenia zawodowego, w tym przede wszystkim z powodu zawieszenia działalności, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego;
  f. kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających doświadczenie w pracy w sektorze kultury np. umów o pracę, zaświadczeń potwiedzajacych ww. doświadczenie, świadectw pracy, opisu stanowiska pracy, zakresu czynności, umów cywilono-prawnych;
  g. kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadanie doświadczenia w zarządzaniu zespołem ludzkim np. umów o pracę, zaświadczeń potwiedzających ww. doświadczenie, świadectw pracy, opisu stanowiska pracy, zakresu czynności, umów cywilono-prawnych;
  h. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
  i. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
  j. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
  k. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem, (łącznie 25 000 znaków), zawierający następujące elementy:
   misję i wizję;
   cele strategiczne;
   cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
   koncepcję finansowania działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,
  Program realizacji zadań należy złożyć w formie papierowej, a także edytowalnej wersji elektronicznej – na nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub pamięci USB lub karcie pamięci). Forma elektroniczna dotyczy wyłącznie programu.
  Dołączony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec nie uwzględniający wszystkich ww. kryteriów skutkuje odrzuceniem oferty. Dopuszczalny limit przekroczenia wskazanej liczby 25 000 znaków programu realizacji zadań to 5%.
  l. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec dotyczącej ochrony danych osobowych,
  m. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
  3.2. Fakultatywne:
  a. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
  b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
  Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.
  II. Informacje dodatkowe
 4. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
 5. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca, z wyjątkiem wyraźnej prośby uczestnika konkursu zgłoszonej nie później niż do 5 lat od zakończenia konkursu.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie I.3.1.k., która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 7. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 8. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 9. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 16 listopada 2020 r.
 10. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, o którym mowa w punkcie I.3.1.k. – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz U. z 2020 r., poz. 194). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 11. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Basztowej) – pok. 182, a także pod numerem telefonu (12 63 03 403 lub 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl
 12. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Ustawienia